Visitor's Promotions

ชม MOTOR EXPO ONLINE ชิงรางวัล

ระยะเวลาร่วมสนุก : 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563

ของรางวัล
APPLE WATCH SE รุ่น GPS (ขนาด 40 มิลลิเมตร) ราคาเรือนละ 9,400 บาท จำนวน 10 เรือน รวมมูลค่า 94,000 บาท

กติกาและเงื่อนไขการร่วมสนุก
บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 37” หรือ MOTOR EXPO 2020 ได้จัดรายการชิงโชคนี้ขึ้น โดยมีกติกา และเงื่อนไข ดังนี้
 

1. “ผู้ชิงโชค” คือ ผู้ที่ชมงาน MOTOR EXPO ONLINE  PLATFORM ผ่านลิงค์ https://ve.motorexpo.co.th  และลงทะเบียนเพื่อชิงรางวัล โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้องตามความจริงเท่านั้น
2. รางวัล คือ APPLE WATCH SE รุ่น GPS (ขนาด 40 มิลลิเมตร) ราคาเรือนละ 9,400 บาท จำนวน 10 เรือน รวมมูลค่า 94,000 บาท (เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
3. “ผู้จัดงาน” จะจับสลากหาผู้โชคดี ในวันที่ 20 มกราคม 2564  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานี ต่อหน้าสักขีพยาน สื่อมวลชน และคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ จำนวน 10 ท่าน 
4. “ผู้จัดงาน” จะส่งจดหมายลงทะเบียน ไปยังผู้ได้รับรางวัล ให้มารับรางวัล และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ทางเวบไซท์ autoinfo.co.th, motorexpo.co.th ทาง LINE @motorexpo ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และทางนิตยสาร  “ฟอร์มูลา”, 
4 WHEELS ฉบับประจำเดือนเมษายน 2564
5. ผู้ได้รับรางวัล ต้องนำจดหมายแจ้งได้รับรางวัล พร้อมบัตรประชาชน มาแสดงเพื่อขอรับรางวัล ณ บริษัท สื่อสากล จำกัด ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ “ผู้จัดงาน” ส่งจดหมายแจ้งให้ทราบ
6. หากพ้นกำหนด 30 วันไปแล้ว และไม่ปรากฏว่ามีผู้ได้รับรางวัลติดต่อมารับรางวัล “ผู้จัดงาน” จะจัดการมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่องค์กรกุศลแห่งใดแห่งหนึ่ง และจะตีพิมพ์ข่าวลงนิตยสารในเครือของ “ผู้จัดงาน” ต่อไป
7. ผู้ได้รับรางวัล อนุญาตให้ “ผู้จัดงาน” ถ่ายภาพ/วีดีโอ และใช้ชื่อ-นามสกุล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานได้
8. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น
9. พนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และบริษัทในเครือ/พนักงาน และครอบครัวของพนักงาน บริษัท องค์กร หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการ ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
10. การตัดสินของ "ผู้จัดงาน" ถือเป็นเด็ดขาด 
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(ใบอนุญาตเลขที่ 337/2563  ออกให้ ณ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)

Follow Motor Expo Club Network