นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท สื่อสากล จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท สำนักพิมพ์ 4 ล้อ จำกัด, บริษัท คโรม จำกัด, บริษัท มีเดียไลน์ จำกัด, บริษัท อินเตอร์-เอกซ์โป อัลไลแอนศ์ จำกัด และบริษัท พับลิค มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิวเคชันส์ จำกัด ซึ่งในที่นี้รวมเรียกว่า (“บริษัท”) ซึ่งมีธุรกิจในเครือดังต่อไปนี้

• ผู้จัดงานแสดงสินค้า มหกรรมยานยนต์
• ผู้ผลิตนิตยสาร ฟอร์มูลา 4Wheels และโลกรถยนต์
• ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในชื่อ โลกรถยนต์ และ Carnatomy
• ผู้ผลิตเว็บไซต์ autoinfo.co.th, motorexpo.co.th, imc.co.th
• ผู้ผลิตแอพพลิเคชั่น Motor Expo, Car Buyer Guide, Formula Magazine, 4Wheels Magazine, Car Stereo
• ผู้ผลิตเนื้อหาบน Facebook Page Autoinfo online, Thailand International Motor Expo, Formula Forum โลกรถยนต์, Carnatomy TV, Skill Driving Experience, Spirit of the 4x4 Driving School
• ผู้ผลิตเนื้อหาบน YouTube ในช่อง IMC Online และ Autoinfo Online
• ผู้ดำเนินการสอนการขับรถอย่างปลอดภัยในชื่อ Skill Driving Experience
• ผู้ดำเนินการสอนขับรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อในชื่อ Spirit of the 4x4 Driving School

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น โดยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กับลูกค้า ผู้ชมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ตัวแทนผู้ขาย ผู้จัดหาสินค้า คู่ค้าทางธุรกิจ คู่สัญญา ผู้ให้บริการ รวมถึงตัวแทน และผู้ที่เข้ามาในสำนักงานของบริษัท ซึ่งในที่นี้รวมเรียกว่า (“ท่าน”, “เจ้าของข้อมูล”) นโยบายนี้ได้กำหนดวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบ ได้เข้าไปอ่านและรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้ใหม่ทุกครั้ง โดยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้รับการปรับปรุง ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอยู่เป็นประจำ และหากบริษัทเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระสำคัญใดๆ ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th, motorexpo.co.th และ แอพพลิเคชั่น Motor Expo, Car Buyer Guide, Formula Magazine App และ 4Wheel Magazine App โดยจะระบุวันที่มีผลบังคับใช้ใหม่ให้แก่ท่าน เพื่อให้ท่าน

ข้อ 1. ข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเช่น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อน และอาจสุ่มเสี่ยงในการเบือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด “คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น โดยมีหน้าที่ และอำนาจกำกับดูแล ออกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข้อ 2. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงาน ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอม ทั้งตามแบบเอกสาร หรือทางอีเลคทรอนิคส์ และการเก็บข้อมูลคุกกี้ กรณีที่บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ในการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน และเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
• เพื่อจัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่ท่าน
• เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการสื่อสารและการบริการของบริษัท และเพื่ออำนวยความสะดวกท่านในการใช้สินค้าหรือบริการของบริษัท
• เพื่อติดต่อท่านในกรณีที่ท่านได้เข้าร่วมแข่งขัน ประกวด การชิงรางวัล หรือทำแบบสำรวจกับบริษัท
• เพื่อตอบหรือทำตามคำร้องขอหรือข้อร้องเรียนของท่าน
• เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เช่น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการรายงานงบการเงินของบริษัท ที่กำหนดโดยผู้สอบบัญชี และ/หรือหน่วยงานของรัฐ และเพื่อให้ความร่วมมือกับ เจ้าพนักงานที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล และ/หรือ คำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีหรือการสืบสวนในคดี
• เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ ซึ่งเกี่ยวข้องและน่าสนใจสำหรับท่าน ซึ่งรวมถึงการกำหนดทิศทางการทำการตลาดเพื่อประโยชน์ของท่าน
• เพื่อวิเคราะห์การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท (การโต้ตอบสื่อสารกับลูกค้า การขาย จำนวนการนัดหมายลูกค้า หรือการโทรศัพท์ติดต่อกับลูกค้า)
• เพื่อเชิญท่านเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่บริษัทเป็นผู้สนับสนุน เพื่อส่งข้อเสนอ รายการส่งเสริมการขาย หรือข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัท
• เพื่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อทำทะเบียนประวัติ และทำการติดต่อท่าน เพื่อดำเนินธุรกิจของทางบริษัท
• เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบการดำเนินการภายในของบริษัท และบริษัทในเครือ
• เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการให้บริการของบริษัท และบริหารความสัมพันธ์ของบริษัทกับท่าน
และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่จะได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 4. ผลกระทบกรณีไม่ให้คำยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทคำนึงอย่างถึงที่สุดในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทได้แจ้งให้ท่านได้ทราบถึงรายละเอียดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึงสิทธิตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่จำเป็นต่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้บริการ ของทางบริษัท เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ยินยอมบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อาจส่งผลทำให้ท่านอาจไม่ได้รับสิทธิตามที่บริษัท ได้จัดให้มีขึ้น

ข้อ 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะแต่ที่ได้รับความยินยอมตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้เท่านั้น บริษัทจะกำกับดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ มิให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ 5.1.1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5.1.2 เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 5.1.3 เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น 5.1.4 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ บริษัท 5.1.5 เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 5.1.6 เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น 5.1.7 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์ สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

5.2. บริษัทอาจใช้บริการสารสนเทศของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยห้ามดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด
5.3 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทในเครือ บุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่ค้า ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง พันธมิตรของบริษัท ตลอดจนบริษัทในเครือได้ และบริษัทยังอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบุคคลที่สามที่ปฏิบัติงานให้แก่บริษัทภายใต้ความยินยอมของท่านทุกกรณี

โดยบริษัทกำหนดให้บุคคลที่ 3 เหล่านี้ต้องตกลงในเรื่องดังต่อไปนี้:

ก. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดและเฉพาะเจาะจงซึ่งสอดคล้องกับความยินยอมของ ท่านเท่านั้น
ข. ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับที่จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้หลักการของกรอบโครงสร้าง การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านตามที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
อนึ่ง บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ท่านมอบให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ยกเว้นว่าท่านได้ยอมรับโดยมีการยืนยันให้มีการเปิดเผยดังกล่าว

ข้อ 6. มาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะกำหนดมาตรการต่างๆ รวมถึงมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่พนักงานของบริษัท และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ และตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ และแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบาย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ข้อ 7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เว้นแต่จะเข้าหลักเกณฑ์ข้อยกเว้นในการใช้สิทธิ หรือเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ ดังต่อไปนี้

7.1 ถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้วก่อนหน้า
7.2 ขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
7.3 ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง หรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
7.4 ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
7.5 ขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
7.6 ขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้
7.7 ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอีเลคทรอนิคส์ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด ผ่าน “ช่องทางการติดต่อของบริษัท” ด้านล่าง โดยบริษัทจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ หรือตามคำสั่งศาลแล้วแต่กรณี

ข้อ 8. ระยะเวลาการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านมีสถานะ และความสัมพันธ์ในฐานะลูกค้า ผู้ชมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ตัวแทนผู้ขาย ผู้จัดหาสินค้า คู่ค้าทางธุรกิจ คู่สัญญา ผู้ให้บริการ รวมถึงตัวแทน และผู้ที่เข้ามาในสำนักงานของบริษัทเท่านั้น

ข้อ 9. นโยบายคุกกี้
บริษัทจะจัดให้มีนโยบายคุกกี้ให้มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล

ข้อ 10. ช่องทางการติดต่อบริษัท
กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือใช้สิทธิในอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่ :
บริษัท สื่อสากล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 587/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2055-8444 โทรสาร 0-2055-8400

Follow Motor Expo Club Network

.............