Visitor's Promotions

ซื้อมอเตอร์ไซค์ ชิงบิกไบค์

​​
ของรางวัล
รถจักรยานยนต์ HONDA รุ่น CB 1100RS ราคา 566,670 บาท
ระยะเวลาร่วมสนุก 1 ธค.-13 ธค. 2563
 
กติกาและเงื่อนไข
บริษัท สื่อสากล จำกัด  "ผู้จัดงาน"  มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 37 หรือ MOTOR EXPO 2020 ได้จัดทำคูปองเพื่อชิงโชครายการ "ซื้อมอเตอร์ไซค์ ชิงบิกไบค์" โดยมีกติกาดังนี้
 
1. * "ผู้จัดงาน" หมายถึง บริษัท สื่อสากล จำกัด และบริษัท มอเตอร์ไซเคิล เอ็กซ์โป จำกัด 
* "ผู้ขาย" หมายถึง บริษัทผู้ผลิต และ/หรือจำหน่ายรถจักรยานยนต์ใหม่  ที่ทำสัญญาออกร้านในงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 37" หรือ MOTOR EXPO 2020 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานี
* "ผู้ชิงโชค" หมายถึง ผู้จอง และ/หรือซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ในงาน ระหว่างเวลาจัดงาน (วันที่ 1-13 ธันวาคม 2563) จาก "ผู้ขาย"
2. "ผู้ชิงโชค" ต้องลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรม โดยต้องนำหลักฐานการจอง และ/หรือซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ในงานมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนกิจกรรม
3. "ผู้ชิงโชค" จะได้รับคูปองหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคูปองจะระบุหมายเลขชิงรางวัลจาก "ผู้จัดงาน" โดย "ผู้จัดงาน" จะออกหมายเลขชิงรางวัลให้แก่ "ผู้ชิงโชค" 1 หมายเลข/ทุก 10,000 บาท ตามมูลค่าของรถจักรยานยนต์ที่จอง และ/หรือซื้อจริง (เศษของ 10,000 บาทไม่คิด) ในงานระหว่างช่วงเวลาจัดงาน 
4. รางวัลใหญ่มี 1 รางวัล คือ รถจักรยานยนต์ HONDA รุ่น CB 1100RS ราคา 566,670 บาท (ห้าแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
5. "ผู้จัดงาน" จะดำเนินการหาหมายเลขผู้โชคดีลำดับแรก 1 หมายเลข และสำรองไว้ 10 หมายเลข ในวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานี โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ จำนวน 10 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยาน
6. "ผู้จัดงาน" จะส่งจดหมายลงทะเบียน ตอบ-รับ แจ้ง "ผู้ชิงโชค"  ที่โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลครั้งละรายตามลำดับทันที
7. "ผู้ชิงโชค" ที่ได้รับแจ้งจาก "ผู้จัดงาน"  ต้องสามารถนำหลักฐานการจดทะเบียนเป็นเจ้าของรถคันที่จอง และ/หรือซื้อในงาน  ที่รับโอนจาก "ผู้ขาย"  เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 20 มกราคม 2564 มาแสดงต่อ "ผู้จัดงาน"  ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ "ผู้จัดงาน" ส่งจดหมายแจ้งให้ "ผู้ชิงโชค" ทราบเท่านั้น จึงมีสิทธิ์รับรางวัล ไม่เช่นนั้นถือว่า "ผู้ชิงโชค" สละสิทธิ์การรับรางวัล และ "ผู้จัดงาน" จะนำชื่อ "ผู้ชิงโชค" สำรองตามลำดับ มาเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลแทน และปฏิบัติตามขั้นตอนของกติกาข้อ 5. จนกว่าจะมีผู้ได้รับรางวัล
8. "ผู้ได้รับรางวัล" ไม่สามารถเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสด  และจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการโอนรถเองทั้งสิ้น  
9. "ผู้ได้รับรางวัล" อนุญาตให้ "ผู้จัดงาน" ถ่ายภาพ/วีดีโอ และใช้ชื่อ-นามสกุล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานได้
10. "ผู้จัดงาน" จะประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล ทางเวบไซท์ autoinfo.co.th, motorexpo.co.th ทาง LINE @motorexpo ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และทางนิตยสาร  "ฟอร์มูลา", 4 WHEELS  ฉบับประจำเดือนเมษายน 2564
11. พนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และบริษัทในเครือ/พนักงาน และครอบครัวของพนักงาน บริษัท องค์กร หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการ ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
12. การตัดสินของ "ผู้จัดงาน" ถือเป็นเด็ดขาด

(ใบอนุญาตเลขที่ 335/2563  ออกให้ ณ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)

Follow Motor Expo Club Network