Visitors‘s Promotions

ซื้อสินค้า ชิงรางวัล

ระยะเวลาร่วมสนุก 29 พย.–10 ธค. 61
 
ของรางวัล
รางวัลที่ 1 กล้องติดรถยนต์ ยี่ห้อ PROOF รุ่น  PF600 จำนวน 24 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,690 บาท รวมมูลค่า 88,560 บาท
รางวัลที่ 2 รางวัลใหญ่ เก้าอี้นวดไฟฟ้า ยี่ห้อ RESTER รุ่น  MASTER จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 242,800 บาท
 
กติกาและเงื่อนไข
บริษัท สื่อสากล จำกัด  ผู้จัดงาน  "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 34"  ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้จัดงาน" ได้จัดรายการชิงโชคนี้ขึ้น โดยมีเงื่อนไขและกติกาดังนี้
1. "ผู้มีสิทธิ์ชิงรางวัล" คือ ผู้ชมงานที่ซื้อสินค้าในงาน (ยกเว้นรถยนต์ใหม่ รถจักรยานยนต์ และรถใช้แล้ว) จากร้านค้าเดียวกัน รวมมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป
2. "ผู้มีสิทธิ์ชิงรางวัล" มีสิทธิ์ได้รับคูปองชิงโชค 1 ใบจากผู้ขาย ต่อการซื้อสินค้ารวมมูลค่าทุก 1,000 บาท
3. "ผู้มีสิทธิ์ชิงรางวัล" ต้องกรอกข้อมูลในคูปองให้ครบถ้วน และนำไปหย่อนในกล่องชิงโชค ที่ตั้งอยู่ในบริเวณงาน จึงมีสิทธิ์ชิงโชค
4. รางวัลประจำวัน ได้แก่ กล้องติดรถยนต์ ยี่ห้อ PROOF รุ่น  PF600  มูลค่ารางวัลละ 3,690 บาท แจกวันละ 2 รางวัล รวม 12 วัน แจก 24 รางวัล รวมมูลค่า 88,560 บาท
5. รางวัลใหญ่ ได้แก่ เก้าอี้นวดไฟฟ้า ยี่ห้อ RESTER รุ่น  MASTER จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 242,800 บาท
6. "ผู้จัดงาน" จะจับคูปองผู้โชคดีต่อหน้าผู้ชมงาน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. และวันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 20.00 น. ณ "จุดแสดงของรางวัล" บริเวณ Lobby Hall Challenger 2 IMPACT เมืองทองธานี
7. รางวัลใหญ่ จะจับรางวัลในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 20.00 น. ณ "จุดแสดงของรางวัล" บริเวณ Lobby Hall Challenger 2 IMPACT เมืองทองธานี
8. รางวัลที่ "ผู้จัดงาน" จะมอบให้ "ผู้มีสิทธิ์ชิงรางวัล" ทั้งหมด จะตั้งแสดงไว้ที่บริเวณ "จุดแสดงของรางวัล" 
9. "ผู้จัดงาน" จะติดต่อไปยัง "ผู้มีสิทธิ์ชิงรางวัล" ที่โชคดีจากการจับคูปองชิงโชค เพื่อให้มารับรางวัลประจำวัน และจะติดประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละวัน ณ บริเวณ "จุดแสดงของรางวัล" 
10. "ผู้มีสิทธิ์ชิงรางวัล" ที่โชคดีจากการจับคูปองชิงโชค จะต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อ "ผู้จัดงาน" ภายในกำหนดเวลา 30 วันนับจากวันที่ "ผู้จัดงาน" แจ้งให้ทราบ
11. หากพ้นกำหนดเวลา 30 วันไปแล้ว และไม่ปรากฏว่ามี "ผู้มีสิทธิ์ชิงรางวัล" ที่โชคดีจากการจับคูปองชิงโชค ติดต่อมารับรางวัล "ผู้จัดงาน" จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
12. "ผู้มีสิทธิ์ชิงรางวัล" ที่โชคดีได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น
13. ผู้ร่วมงาน (ผู้ออกร้าน) และพนักงาน บริษัท สื่อสากล จำกัด ไม่มีสิทธิ์ในการชิงโชคในครั้งนี้
14. ของรางวัลอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. การตัดสินของ "ผู้จัดงาน" ถือเป็นเด็ดขาด