"ให้สิทธิ์ชิงรถ ALL NEW MG5 รุ่น C อีก 1 คัน" เมื่อซื้อบัตรเข้าชมงาน

ซื้อบัตร ชิงรถ

​​
ของรางวัล
รถยนต์ ALL NEW MG5 รุ่น C มูลค่า 559,000 บาท
ระยะเวลาร่วมสนุก 1-12 ธันวาคม 2564
 
กติกาและเงื่อนไข
บริษัท สื่อสากล จำกัด  "ผู้จัดงาน"  “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38” หรือ MOTOR EXPO 2021 ได้จัดทำแบบสอบถามชิงโชคนี้ขึ้น  โดยมีเงื่อนไขกติกาดังนี้
 
1. “ผู้ชิงโชค” ต้องเป็นผู้ชมงานที่ซื้อบัตรชมงานในราคาเต็ม (100 บาท) เท่านั้น
2. “ผู้ชิงโชค” ต้องสแกนคิวอาร์โคด จากคูปองกิจกรรม ที่ได้รับจาก “ผู้จัดงาน” พร้อมลงทะเบียน และตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2564
3. รางวัล คือ รถยนต์ ALL NEW MG5 รุ่น C มูลค่า 559,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล
4. “ผู้จัดงาน” จะตั้งแสดงรางวัลทั้งหมด ณ บริเวณ “จุดแสดงของรางวัล” ภายในงาน 
5. “ผู้จัดงาน” จะจับสลากหาผู้โชคดี ในวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานี ต่อหน้าสักขีพยาน สื่อมวลชน และคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ จำนวน 10 ท่าน
6. “ผู้จัดงาน” จะส่งจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ได้รับรางวัล เพื่อติดต่อให้มารับรางวัล และจะประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล ทางเวบไซท์ motorexpo.co.th, autoinfo.co.th, ทาง LINE @motorexpo ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และทางนิตยสาร “ฟอร์มูลา", 4 WHEELS ฉบับประจำเดือนเมษายน 2565
7. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนมาแสดงต่อ “ผู้จัดงาน” ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ “ผู้จัดงาน” ส่งจดหมายแจ้งให้ทราบ
8. หากพ้นกำหนด 30 วันไปแล้ว และไม่ปรากฏว่ามีผู้ได้รับรางวัลติดต่อมารับรางวัล “ผู้จัดงาน” จะจัดการมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่องค์กรกุศลแห่งใดแห่งหนึ่ง และจะตีพิมพ์ข่าวลงนิตยสารในเครือของ “ผู้จัดงาน” ต่อไป
9. ผู้ได้รับรางวัล อนุญาตให้ “ผู้จัดงาน” ถ่ายภาพ/วีดีโอ และใช้ชื่อ-นามสกุล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานได้
10. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น
11. พนักงาน และครอบครัวของพนักงาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และบริษัทในเครือ/พนักงาน และครอบครัวของพนักงาน บริษัท องค์กร หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการ ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
12. การตัดสินของ "ผู้จัดงาน" ถือเป็นเด็ดขาด
13. กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบ

ใบอนุญาตเลขที่ 378/2564 ออกให้ ณ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Follow Motor Expo Club Network

.............