มหกรรมรถยนต์ ‘96

แนวคิด "มหกรรมยานยนต์ '96" เทคโนโลยียนตรกรรม...ฝันไกลไร้ พรมแดน
AUTOMOBILE TECHNOLOGY …DREAMS WITHOUT BOUNDARY


         • จากการเฝ้ามองพัฒนาการของเทคโนโลยียนตรกรรม ทั้งที่เป็นรูปธรรม และที่อยู่ในรูปข้อมูลข่าวสาร เราพบว่า แม้ทุกวันนี้ จะมีเทคโนโลยีหลากหลายสาขาที่เจริญรุดหน้ายิ่งกว่า แต่สาระสำคัญของเทคโนโลยีเหล่านั้น ก็จะได้รับการถ่ายทอดมาสู่เทคโนโลยียนตรกรรมในที่สุดเสมอ ตัวอย่างของเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ปรากฏในรถยนต์ได้แก่ โครงตัวถังแบบสามมิติ หรือโครงอวกาศ (SPACE FRAME STRUCTURED), ระบบควบคุมเสียงรบกวน (ACTIVE NOISE CONTROL SYSTEM) ที่พัฒนามาจากระบบที่ใช้กับเฮลิคอพเตอร์, ระบบนำทางอัตโนมัติ (AUTO NAVIGATION SYSTEM) ที่ทำงานร่วมกับระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS-GLOBAL POSITIONING SYSTEM) ตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันภัยเชิงป้องกัน และเชิงแก้ไข (ACTIVE AND PASSIVE SAFETY DEVICES) รวมถึงระบบการทำงานของเครื่องยนต์ ช่วงล่าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
         ทั้งหมดนี้คือ ปรากฏการณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการเชื่อมโยงถึงกันโดยปราศจากพรมแดนของเทคโนโลยีทุกสาขา ผนวกกับความฝันอันไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์เกี่ยวกับยานยนต์ และการเพียรพยายามทุกวิถีทางที่จะสร้างฝันนั้นให้เป็นจริง ในอดีต มนุษย์ฝันจะสร้างยานยนต์ที่สามารถนำเราเดินทางจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง
         ต่อมาก็พัฒนาความฝันกว้างไกลออกไปถึงยานยนต์ที่เพียบพร้อม สมบูรณ์ทั้งในด้านรูปลักษณ์ สมรรถนะ ประ-สิทธิภาพ ความสะดวก และความปลอดภัย คำขวัญ "เทคโนโลยียนตรกรรม...ฝันไกลไร้ พรมแดน” (AUTOMOBILE TECHNOLOGY …DREAMS WITHOUT BOUNDARY) ของงาน "มหกรรมรถยนต์ "96" จึงได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อยืนยันว่า ในโลกเทคโนโลยียนตรกรรมไร้พรมแดน ไม่มีฝันใดที่เป็นไปไม่ได้
Follow Motor Expo Club Network
.............