มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 27

แนวคิด "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 27" น้ำหนึ่งใจเดียว...สร้างสรรค์ยานยนต์รักโลก
Unify…Create Earth-loving Vehicles.


         • ในอุตสาหกรรมยานยนต์มีผู้เกี่ยวข้องสำคัญ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้ผลิต รัฐ และผู้บริโภค ทั้ง 3 ฝ่ายต่างมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง แต่ขณะเดียวกัน ก็ต้องตอบสนองความต้องการของกันและกันด้วย อุตสาหกรรมจึงจะสามารถเติบโต และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
         อย่างไรก็ตาม ฝ่ายผู้ผลิตมักรับบทหนักที่สุด เพราะต้องสร้างสรรค์ยานยนต์ที่ผู้บริโภคพึงพอใจ ภายใต้กรอบกติกา และเงื่อนไขที่รัฐตราไว้ กระนั้น การกำหนดมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ ก็จำต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้และ ความอยู่รอดของผู้ประกอบอุตสาหกรรม รวมถึงต้องไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางพัฒนาการด้านเทคโนโลยีของผู้ผลิตอีกด้วย เมื่อพิจารณาถึงความเป็นจริงดังกล่าว ฝ่ายที่เป็นผู้กำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างแท้จริง ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ก็คือ ผู้บริโภคนั่นเอง
         ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ความต้องการที่หลากหลาย และไม่สิ้นสุดของผู้บริโภค ได้นำอุตสาหกรรมยานยนต์เข้าสู่การแข่งขัน ที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยส่วนใหญ่เป็นการพยายามเอาชนะกันด้านความเร็ว แรง และความหรูหราสะดวกสบาย แต่ขณะที่ผู้บริโภคกำลังมีความสุขกับยานยนต์ที่ถึงพร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยสภาพแวดล้อมรอบตัวเรากลับถูกคุกคามจากเทคโนโลยีเดียวกันนั้น เพราะความเร็ว ความแรง ย่อมต้องแลกด้วยอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และอัตราการปล่อยมลพิษที่สูงขึ้น
         ส่วนความหรูหราสะดวกสบาย ก็เรียกร้องการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยกล่าวให้ชัดเจน โลกกำลังถูกทำร้ายจากเทคโนโลยียานยนต์ที่คิดค้นขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติ และความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศที่ในทุกภูมิภาค เป็นสัญญาณเตือนว่า ถึงเวลาแล้วที่เราต้องหยุดทำร้ายโลกเสียที เริ่มจากผู้บริโภคซึ่งเป็นเสมือนต้นตอของปัญหาทั้งหมด ต้องรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว เลือกใช้เฉพาะยานยนต์ที่มีสมรรถนะและประสิทธิภาพสูง แต่ประหยัดเชื้อเพลิง ปล่อยมลพิษต่ำ และไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร พร้อมทั้งลดละความต้องการยานยนต์ที่เร็วกว่า แรงกว่า และสะดวกสบายกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
         ตราบเท่าที่เทคโนโลยีแบบ "ได้อย่างเสียอย่าง" ยังไม่ได้รับการพัฒนา ผู้ผลิตต้องพร้อมใจกันเร่งสร้างสรรค์ "ยานยนต์รักโลก" ออกมาทดแทนยานยนต์รุ่นเก่า ให้เท่าทันกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค
         ส่วนภาครัฐ ก็มีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมการผลิตยานยนต์รักโลก ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น กำหนดอัตราภาษีที่เหมาะสม และเงื่อนไขการผลิตที่เป็นไปได้ สนับสนุนเงินแก่ผู้ใช้ยานยนต์มลพิษ ต่ำ แสวงหาตลาดใหม่ ๆ ให้ผู้ผลิต ฯลฯ "สื่อสากล" ในฐานะสื่อกลางระหว่าง 3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ปรารถนาจะเห็นบรรยากาศแห่งภราดรภาพในสังคมยานยนต์
         เพื่อร่วมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมบริสุทธิ์สดใส ให้คงอยู่คู่โลกของเราสืบไป จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมอบงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 27" ให้เป็นเวทีใหญ่สำหรับการแสดงออก ถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของทั้ง 3 ฝ่าย ภายใต้แนวคิด "น้ำหนึ่งใจเดียว...สร้างสรรค์ยานยนต์รักโลก"
Follow Motor Expo Club Network
.............