Facts and The Figures of Thailand International Motor Expo

​​

สถิติผู้เข้างาน MOTOR EXPO ที่ผ่านมา

รายละเอียด 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1 สถานที่จัดงาน อิมแพ็ค
เมืองทองธานี
อิมแพ็ค
เมืองทองธานี
อิมแพ็ค
เมืองทองธานี
อิมแพ็ค
เมืองทองธานี
อิมแพ็ค
เมืองทองธานี
อิมแพ็ค
เมืองทองธานี
อิมแพ็ค
เมืองทองธานี
2 ช่วงเวลาจัดงาน

30 พ.ย.-

11 ธ.ค.

1-12 ธ.ค. 2-13 ธ.ค. 29 พ.ย.-
10 ธ.ค.
29 พ.ย.-
10 ธ.ค.
29 พ.ย.-
10 ธ.ค.
1-12 ธ.ค.
3 จำนวนผู้เข้าชมงาน 1,360,605 1,191,718 1,476,936 1,384,182 1,367,357 1,650,124 1,314,240
  รายละเอียดของผู้เข้าชมงาน
4 เพศ              
    ผู้ชาย 60.9% 58.8% 57.2% 57.1% 59.0% 62.7% 60.1%
    ผู้หญิง 39.1% 41.2% 42.8% 42.9% 41.0% 37.3% 39.9%
5 อายุ              
    ต่ำกว่า 15 ปี 0.6% 1.1% 0.8% 1.6% 1.3% 0.6% 1.4%
    15 - 24 18.3% 16.0% 14.9% 18.6% 17.7% 12.0% 14.4%
    25 - 34 41.1% 36.1% 36.6% 38.9% 38.0% 38.4% 42.5%
    35 - 44 25.8% 26.9% 27.9% 24.1% 25.6% 26.0% 22.1%
    45 ปีขึ้นไป 14.2% 19.9% 19.8% 16.8% 17.4% 23.0% 19.6%
6 รายได้ / บาท / เดือน              
    ต่ำกว่า 10,000 7.3% 6.0% 11.1% 11.1% 10.9% 7.8% 12.7%
    10,001 - 20,000 23.1% 25.0% 24.1% 27.0% 28.9% 25.4% 31.6%
    20,001 - 30,000 22.2% 19.9% 19.7% 20.2% 17.8% 20.3% 24.6%
    30,001 - 50,000 19.3% 21.2% 20.1% 20.8% 17.1% 19.3% 17.7%
    50,000 ขึ้นไป 24.6% 27.9% 25.0% 20.9% 25.3% 27.2% 13.4%
7 ภูมิลำเนา              
    กรุงเทพฯ 64.8% 57.3% 60.6% 62.0% 64.2% 64.1% 70.6%
    ภาคกลาง 10.5% 12.9% 11.0% 11.3% 10.9% 11.9% 10.6%
    ภาคเหนือ 3.3% 3.5% 2.5% 2.5% 2.3% 2.6% 2.1%
    ภาคใต้ 3.5% 4.3% 3.5% 3.2% 3.8% 4.3% 2.3%
    ภาคตะวันออก 8.1% 8.7% 8.7% 9.3% 8.1% 5.9% 7.1%
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7.3% 4.0% 7.5% 6.9% 6.9% 6.7% 4.8%
    ภาคตะวันตก 2.5% 7.5% 4.3% 3.1% 2.6% 3.6% 1.7%
    ต่างประเทศ 2.1% 1.8% 1.9% 1.7% 1.2% 0.9% 0.8%