Facts and The Figures of Thailand International Motor Expo

​​สถิติผู้เข้างาน MOTOR EXPO ที่ผ่านมา

3 ธค.-13 ธค. 63

รายละเอียด 2020 2019 2018 2017 2016 2015
1 สถานที่จัดงาน อิมแพ็คเมืองทองธานี
2 ช่วงเวลาจัดงาน

3 ธค.-13 ธค.

30 พย.-11 ธค.

29 พย. -10 ธค. 

30 พย.-11 ธค.

1-12 ธค. 2-13 ธค.
3 จำนวนผู้เข้าชมงาน 1,186,387 1,534,961 1,534,961 1,360,605 1,191,718 1,476,936
  รายละเอียดของผู้เข้าชมงาน
4 เพศ            
    ผู้ชาย 59.7% 58.5% 56.1% 60.9% 58.8% 57.2%
    ผู้หญิง 40.3% 41.5% 43.9% 39.1% 41.2% 42.8%
5 อายุ            
    ต่ำกว่า 15 ปี  0.5%  1.0%  1.0%  0.6%  1.1%  0.8%
    15 - 24 11.4% 12.3% 14.8% 18.2% 16.0% 14.9%
    25 - 34 32.7% 33.6% 35.3% 41.2% 36.1% 36.6%
    35 - 44 28.0% 26.1% 27.4% 25.9% 26.9% 27.9%
    45 ปีขึ้นไป 27.4% 27.0% 21.5% 14.1% 19.9% 19.8%
6 รายได้ / บาท / เดือน            
    ต่ำกว่า 10,000  6.8%  6.8%  8.9% 10.8% 10.4% 11.1%
    10,001 - 20,000 19.2% 25.0% 25.0% 23.1% 25.0% 24.1%
    20,001 - 30,000 19.8% 19.4% 20.3% 22.2% 19.9% 19.7%
    30,001 - 50,000 23.5% 20.3% 18.9% 19.3% 21.2% 20.1%
    50,000 ขึ้นไป 30.7% 28.5% 26.9% 24.6% 23.5% 25.0%
7 ภูมิลำเนา            
    กรุงเทพฯ 67.4% 57.3% 59.0% 62.7% 57.3% 60.6%
    ภาคกลาง  9.7% 12.7% 11.4%   10.5% 12.9% 11.0%
    ภาคเหนือ  2.3%   3.5%   3.0%   3.3%   3.5%   2.5%
    ภาคใต้  3.6%   3.6%   3.2%   3.5%   4.3%   3.5%
    ภาคตะวันออก  8.0%   9.9%   10.0%   8.1%   8.7%   8.7%
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  6.4%   7.3%   7.5%   7.3%   4.0%   7.5%
    ภาคตะวันตก  2.6%   3.1%   3.5%   2.5%   7.5%   4.3%
    ต่างประเทศ  0.0%   2.6%   2.4%   2.1%   1.8%   1.9%