ประกาศผล

รางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2018

บดินทร์ วามานนท์
"V-Twin symbol of Harley-Davidson"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2018

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ชานน อ้นไชยะ
"ความสนุกสนานของเด็กที่เล่นของเล่นเป็นเสมือนการจำลอง สามารถสร้างความสนุกสนานและเร้าใจได้หลากหลายอารมณ์"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2018

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ศรายุทธ ศรีสมบัติ
"ขับสนุกทุกเส้นทาง"

รางวัล Popular Vote MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2018

รางวัล Popular Vote

ธงชัย ปลื้มไพบูลย์วงศ์
"ลายเส้นของแสงและเงา"

รางวัลชมเชย Motor Expo-Canon Photo Contest 2018

รางวัลชมเชย MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2018
ประพาส สาริกานนท์
รางวัลชมเชย MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2018
อนุชิต ไสยสิทธิ์
รางวัลชมเชย MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2018
โกมิน จรัสนิธิพร
รางวัลชมเชย MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2018
วรพงศ์ อยู่หุ่น
รางวัลชมเชย MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2018
ชัยวัฒน์ กัณหดุล
รางวัลชมเชย MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2018
นายธรรมรัตน์ สวัสดิชัย
รางวัลชมเชย MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2018
เอกภณ ภัคชลินท์

ภาพบรรยากาศการติดสินการประกวดภาพถ่าย Motor Expo-Canon Photo Contest 2018