รายละเอียดโครงการ

​​

โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 10

THE 10th MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2019

ความเป็นมา และวัตถุประสงค์

       บริษัท สื่อสากล จำกัด  ผู้ผลิต และจำหน่ายนิตยสาร ฟอร์มูลา, 4 WHEELS   และโลกรถยนต์ ได้เตรียมจัดงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 36" ขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม IMPACT เมืองทองธานี
     
       การจัดงานดังกล่าว นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศแล้ว ยังต้องการสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ยานยนต์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาวงการยานยนต์ในอนาคต รวมทั้งมุ่งหวังให้เป็นแหล่งทัศนศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
     
       ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 10 หรือ THE 10th MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2019 รวมทั้งจัดแสดงผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 36" ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

หัวข้อการประกวด

        นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับยานยนต์ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การประหยัดพลังงาน พลังงานทางเลือก ความปลอดภัย หรือภารกิจเฉพาะทาง เช่น ภัยพิบัติ การจราจร การเกษตร การสำรวจ ทางการแพทย์ อารยสถาปัตย์ (คนพิการ)

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

        นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 15 – 25 ปี กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุม

กติกา และการตัดสิน

การประกวดแบ่งออกเป็น 3 รอบ

รอบแรก คณะกรรมการจะคัดเลือกแผ่นภาพแสดงแนวคิด (CONCEPTUAL DESIGN) ของโครงงานที่ดีที่สุด จำนวน 10 โครงงาน เพื่อให้เจ้าของโครงงานนำไปสร้างผลงานส่งเข้าประกวดในรอบที่สอง โดยโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 5.000 บาท โดยมีเกณฑ์การตัดสินดังนี้

หัวข้อการตัดสิน เกณฑ์การให้คะแนน
1.ความเป็นนวัตกรรมที่ยังไม่เคยมีมาก่อน 50 %
2.เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ 25 %
3.ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 25 %
รวม 100 %

รอบสอง คณะกรรมการจะตัดสินโครงงานที่เป็นไปได้ที่จะสำเร็จ จำนวน 5 โครงการ โดยต้องมีความก้าวหน้าไม่น้อยกว่า 60 -70 % ของโครงงาน จาก MODEL จำลองเสมือนจริง หรือ แบบจำลองดินเหนียว (CLAY MODEL) หรือ ตัวผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยจะมีคณะกรรมการไปตรวจดูโครงงานถึงสถานศึกษา และโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนงวดที่สอง ทีมละ 15,000 บาท

รอบตัดสิน เจ้าของโครงงานต้องเตรียมผลงานที่สำเร็จแล้ว มานำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสิน ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 บริษัท สื่อสากล จำกัด เพื่อตัดสินหาผู้ชนะเลิศต่อไป

สิ่งที่ต้องส่งในการประกวด

รอบแรก

 1. 1. แผ่นภาพแสดงแนวความคิดในการออกแบบ   ประกอบด้วย แนวคิด, วัตถุประสงค์ของโครงงาน, ประโยชน์ที่ได้รับ และแผนเวลา (ใส่ในกระดาษ A4)
 2. 2. แผ่นภาพประกอบการแสดงแนวคิดของผลงาน (ใส่ในกระดาษ A4)
รอบสอง
 1. 1. ข้อมูลการออกแบบ, ความคืบหน้าของผลงาน และแผนเวลา (ใส่ในกระดาษ A4)
 2. 2. ผลงาน (จะมีกรรมการไปตรวจสอบความคืบหน้า)

กำหนดการ และข้อปฏิบัติ

การรับสมัคร
        ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท สื่อสากล จำกัด 1143/1 ซ.สุทธิพร ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กทม. 10400 (หรือทาง Email : witthawin@imc.co.th) ภายในวันที่  15 สิงหาคม 2562

 

รอบแรก

 1. 1. ผู้สมัครต้องส่งผลงานด้วยตนเองพร้อมแนวคิด หรือ ส่งทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท สื่อสากล จำกัด 1143/1  ซ.สุทธิพร ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กทม. 10400 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
 2. 2. ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 (ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) รับเงินสนับสนุนงวดแรก 5,000 บาท

รอบที่สอง
1. นำเสนอและส่งรายงานความก้าวหน้า (ต้องเสร็จไม่น้อยกว่า 60 – 70 % ของผลงาน) ในวันที่ 21-25 ตุลาคม 2562 (ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) รับเงินสนับสนุนงวดที่สอง 15,000 บาท

รอบตัดสิน

 1. 1. เจ้าของผลงานจะต้องเตรียมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน ในสัปดาห์แรกของเดือน พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สื่อสากล จำกัด
 2. 2. เจ้าของผลงานจะต้องเข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัล ณ บูธแสดงผลงาน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

เงื่อนไขการประกวด

 1. 1. ผลงานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
 2. 2. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด บริษัท สื่อสากล จำกัด มีสิทธิ์ที่จะนำไปจัดแสดงภายในงาน MOTOR EXPO จนกว่าจะจบการจัดแสดง
 3. 3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดและเด็ดขาด
 4. 4. เจ้าของผลงานจะต้องนำผลงานของตนเอง ไปไว้บริเวณบูธแสดงผลงาน อาคารชาลเลนเจอร์ IMPACT เมืองทองธานี ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 20.00-22.00 น.
 5. 5. เจ้าของผลงานจะต้องนำเสนอผลงานของตนเอง ต่อสาธารณชนในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่บูธจัดแสดงในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 36”
 6. 6. เจ้าของผลงานจะต้องนำผลงานออกจากบริเวณบูธในวันสุดท้ายของการจัดงาน 11 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 24.00 น.
 7. 7. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดแสดง ยกเลิกรางวัล และ/หรือ ริบรางวัลคืนหากผู้เข้าประกวดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง

รางวัล

รางวัลที่ 1 - โล่เกียรติยศ, ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 40,000 บาท
รางวัลที่ 2 - โล่เกียรติยศ, ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 25,000 บาท
รางวัลที่ 3 - โล่เกียรติยศ, ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล - ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท

คณะกรรมการ และเกณฑ์การตัดสินผลงาน

       คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะพิจารณาตัดสินผลงานออกแบบตามหัวข้อต่อไปนี้
หัวข้อการตัดสิน เกณฑ์การให้คะแนน
1. ความเป็นนวัตกรรมที่ยังไม่เคยมีมาก่อน 25 %
2. เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ 20 %
3. ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 20 %
4. การนำเสนอ 15 %
5. ความเป็นไปได้ในการนำสู่เชิงพาณิชย์ 10 %
6. ความสวยงามและความประณีตของผลงาน 10 %
รวม 100 %

กำหนดการตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล

     การตัดสินโดยคณะกรรมการ ตลอดจนการประกาศผล และพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดจะจัดขึ้น ณ บูธแสดงงานในวันเสาร์แรกของการจัดงาน ( 30 พฤศจิกายน 2562 )

หมายเหตุ :  

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Follow Motor Expo Club Network