สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) จัดประชุมใหญ่ ที่งาน Motor Expo 2017

สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9  เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยทาลูน เทง นายกสมาคมฯ  แถลงแก่สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมถึงผลงานตลอดปีที่ผ่านมา รวมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมาคมฯ ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2539 ดำเนินการมาเป็นปีที่ 20 เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการด้านงานแสดงสินค้า ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 100 บริษัท แบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่

1.) สมาชิกสามัญ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจในงานแสดงสินค้าโดยตรง

2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือจัดแสดงสินค้าในประเทศไทย

3) สมาชิกสมทบ  เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานแสดงสินค้า

4) สมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็นบุคคล, หน่วยงานภาครัฐ, สมาคม หรือที่ประกอบกิจการที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม (ไม่เก็บค่าสมาชิก)

วัตถุประสงค์หลักของสมาคมฯ คือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดำเนินการ หรือการให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้านานาชาติ รวมถึงส่งเสริม สร้างความร่วมมือ และความสามัคคีอันดีระหว่างสมาชิกทั้งหลายของสมาคมตลอดจนแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในวิชาการ และข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับกิจการการดำเนินธุรกิจงานแสดงสินค้า นานาชาติ


ภาพที่เกี่ยวข้อง


Share:

Related