โหลด Motor Expo App ชิงรางวัล

ร่วมสนุกกับกิจกรรม
โหลด APP MOTOR EXPO ชิงรางวัล

ระยะเวลาการร่วมสนุก
ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562
วิธีการร่วมสนุก
นำโทรศัพท์ SMART PHONE ที่ดาวน์โหลด MOTOR EXPO APPLICATION (จาก STORE) พร้อมกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนร่วมชิงรางวัลครบถ้วน
กติกาและเงื่อนไข
1. “ผู้ชิงโชค” คือ ผู้ที่ดาวน์โหลด Motor Expo Application และกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนร่วมชิงรางวัลครบถ้วน และถูกต้องตามความจริงเท่านั้น
2. รางวัล คือ โทรศัพท์มือถือ Smartphone Samsung Galaxy Note 10 256 GB ราคาเครื่องละ 32,900 บาท จำนวน 3 เครื่อง รวมมูลค่า 98,700 บาท (เก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
3. “ผู้จัดงาน” จะดำเนินการหาผู้โชคดี 3 ลำดับแรก และสำรองไว้ 10 ลำดับ ในวันที่ 22 มกราคม 2563  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานี โดยมีคณะกรรมการ จำนวน 10 ท่าน เป็นสักขีพยาน
4. “ผู้จัดงาน” จะส่งจดหมายลงทะเบียน ตอบ-รับ แจ้ง “ผู้ชิงโชค”  ที่โชคดีได้รับรางวัล 3 ลำดับแรก
5. “ผู้ชิงโชค” ที่โชคดีได้รับรางวัล ต้องมาติดต่อขอรับรางวัล ณ บริษัท สื่อสากล จำกัด ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ “ผู้จัดงาน” ส่งจดหมายแจ้ง ไม่เช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล และ “ผู้จัดงาน” จะนำชื่อ “ผู้ชิงโชค” สำรองตามลำดับ มาเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลแทน และปฏิบัติตามขั้นตอนของกติกาข้อ 4. จนกว่าจะมีผู้ได้รับรางวัลครบ 3 รางวัล
6. “ผู้ชิงโชค” ที่โชคดีได้รับรางวัล ต้องนำจดหมายแจ้งได้รับรางวัล พร้อมบัตรประชาชน และ Motor Expo App ในโทรศัพท์มือถือ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ มาแสดงเพื่อขอรับรางวัล
7. “ผู้ชิงโชค” ที่โชคดีได้รับรางวัล รับทราบและตกลงให้บริษัทฯ นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ ได้โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือเรียกร้องสิทธิหรือเงินใดๆ ทั้งสิ้น
8. “ผู้ชิงโชค” ที่ได้รับรางวัล ไม่สามารถเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้ และจะต้องรับภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมูลค่าของรางวัล
9. “ผู้จัดงาน” จะประกาศชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล 3 ลำดับแรก ทางเวบไซท์ autoinfo.co.th, motorexpo.co.th ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และทางนิตยสาร  “ฟอร์มูลา”, 4 WHEELS  ฉบับประจำเดือนเมษายน 2563
10. พนักงาน บริษัท สื่อสากล จำกัด ไม่มีสิทธิ์ในรายการชิงรางวัลนี้
11. คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ
1. สิทธิ์ในการใช้บัตรฟรีผ่าน APPLICATION นี้ สามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวผ่านโทรศัพท์มือถือเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์ผ่านอุปกรณ์แทบเล็ทได้
2. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่มีบริการโหลด APPLICATION ให้กับผู้ชมงานที่บริเวณหน้างาน
3. บริษัทแอปเปิล (Apple Inc.) ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้สนับสนุุนการชิงเงินรางวัลแต่อย่างใด หากเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น ดุลพินิจของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยที่ท่านไม่สามารถโต้แย้งหรืออุทธรณ์ได้

Follow Motor Expo Club Network