Indoor Activities

นิทรรศการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย

สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย จัดแสดงรถโบราณทรงคุณค่าหลากหลายลักษณะ โดยปีนี้มีการจัดแสดงตามช่วงเวลาที่สำคัญ เช่น รถก่อนสงครามโลก รถหลังสงครามโลก และรถคลาสสิค พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกจากสมาคมฯ ภายในชาลเลนเจอร์ 1

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมอื่นๆ

Follow Motor Expo Club Network