เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เอาประกันภัยที่จะสามารถทำกรมธรรม์ประกันภัยให้สอดคล้องกับการใช้รถ โดยผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกับบริษัทประกันภัยจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ระยะสั้น ปรับเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัยให้เหมาะสม กับความเสี่ยงภัย และเลื

คปภ. คลอดประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ มีทั้งแบบจ่ายเบี้ยประกันแบบ รายวัน-รายเดือน-รายไตรมาส

จากการแพร่ ของไวรัสโคโรนา โควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต กระทบต่อรายได้ ประชาชนที่มีรถแม้จะมีการใช้รถน้อยลง แต่ก็มีภาระต้องชำระเบี้ยประกันรถเป็นรายปี ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จึงได้ออกมาตรการด้านประกันภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว 

 

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย [คปภ.] ในฐานะนายทะเบียนได้ลงนามในคำสั่งนายทะเบียนที่ 31/2563 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์แบบรายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือระยะยาวฯ เพื่อผ่อนผันเงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยอนุญาตให้บริษัทประกันภัยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นแบบรายวัน รายเดือน หรือรายไตรมาส และใช้อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น รวมทั้งกำหนดทางเลือกให้บริษัทประกันภัยคิดเบี้ยประกันภัยแบบเฉลี่ยรายวันได้ ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เอาประกันภัยที่จะสามารถทำกรมธรรม์ประกันภัยให้สอดคล้องกับการใช้รถ โดยผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกับบริษัทประกันภัยจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ระยะสั้น ปรับเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัยให้เหมาะสม กับความเสี่ยงภัย และเลือกชำระเบี้ยประกันภัยตามความสามารถ รวมถึงเลือกความคุ้มครองตามระยะเวลาที่ต้องการ อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม ที่นี่

ล่าสุด เพจ PR OIC ได้สรุปการทำประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ จ่ายเบื้ยประกันภัยแบบรายวัน มีผลบังคับสำหรับการทำสัญญากับบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 30- มิถุนายน 2563 ดังต่อไปนี้

 

ข้อดี ของประกันภัยรถยนต์แบบใหม่

 

เงื่อนไข การทำประกันภัย ฯ แบบใหม่

 

ข้อดี กรมธรรม์ ฯ แบบภาคสมัครใจระยะสั้น

 

ข้อดี กรมธรรม์ ฯ แบบภาคสมัครใจระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทอาจออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ระยะยาวให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยกรมธรรม์ประกันภัยมีระยะเวลาเอาประกันภัยเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี และใช้เบี้ยประกันภัยพื้นฐานเดียวกัน ตลอดระยะเวลาคุ้มครอง โดยปีที่ 2 และปีที่ 3 ใช้เบี้ยพื้นฐาน 95% และ 85% ของปีที่ 1 ตามลำดับ ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ระยะยาวได้ รวมถึงบริษัทอาจออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ตามพระราช บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ ที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี โดยให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยแบบเฉลี่ย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทำให้อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาเอาประกัน ทั้งนี้ คำสั่งนี้ให้มีผลบังคับใช้สำหรับการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สายด่วน คปภ. 1186 หรือที่ www.oic.or.th หรือ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 0-2515-3998-9 ต่อ 8307 โทรสาร 0-2513-1437 facebook: PR OIC 

ที่มาภาพ:  PR OIC 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

.............

Follow Motor Expo Club Network

.............