Information

Automotive Innovation
​​
​​

ความเป็นมา และวัตถุประสงค์

       บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายนิตยสาร ฟอร์มูลา, คาร์ สเตริโอ, 4 WHEELS และโลกรถยนต์ ได้เตรียมจัดงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33" ขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม IMPACT เมืองทองธานี การจัดงานดังกล่าว นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศแล้ว ยังต้องการสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ยานยนต์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาวงการยานยนต์ในอนาคต รวมทั้งมุ่งหวังให้เป็นแหล่งทัศนศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 7 หรือ THE 7th MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2016 รวมทั้งจัดแสดงผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33" ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
 

หัวข้อการประกวด

       นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับยานยนต์ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การประหยัด-พลังงาน พลังงานทางเลือก ความปลอดภัย หรือภารกิจเฉพาะทาง เช่น ภัยพิบัติ การจราจร การเกษตร การสำรวจ ทางการแพทย์ อารยสถาปัตย์ (คนพิการ)
 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

       นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 15 – 25 ปี กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา อาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคนิค โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุม
 

กติกา และการตัดสิน

การประกวดแบ่งออกเป็น 3 รอบ
รอบแรก คณะกรรมการจะคัดเลือกแผ่นภาพแสดงแนวคิด (CONCEPTUAL DESIGN) ของโครงงานที่ดีที่สุด จำนวน 10 โครงงาน เพื่อให้เจ้าของโครงงานนำไปสร้างผลงานส่งเข้าประกวดในรอบที่สอง โดยโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท โดยมีเกณฑ์การตัดสินดังนี้
หัวข้อการตัดสิน เกณฑ์การให้คะแนน
1.ความเป็นนวัตกรรมที่ยังไม่เคยมีมาก่อน 50 %
2.เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ 25 %
3.ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 25 %
รวม 100 %
รอบสอง คณะกรรมการจะตัดสินโครงงานที่เป็นไปได้ที่จะสำเร็จ จำนวน 5 โครงการ โดยต้องมีความก้าวหน้าไม่น้อยกว่า 60 -70 % ของโครงงาน จาก MODEL จำลองเสมือนจริง หรือ แบบจำลองดินเหนียว (CLAY MODEL) หรือ ตัวผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยจะมีคณะกรรมการไปตรวจดูโครงงานถึงสถานศึกษา และโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนงวดที่สอง ทีมละ 10,000 บาท
 
รอบตัดสิน เจ้าของโครงงานต้องเตรียมผลงานที่สำเร็จแล้ว มานำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสิน ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 บริษัท สื่อสากล จำกัด เพื่อตัดสินหาผู้ชนะเลิศต่อไป
 

สิ่งที่ต้องส่งในการประกวด

รอบแรก
1. แผ่นภาพแสดงแนวความคิดในการออกแบบ ประกอบด้วย แนวคิด, วัตถุประสงค์ของโครงงาน, ประโยชน์ที่ได้รับ และแผนเวลา (ใส่ในกระดาษ A4 จำนวนไม่เกิน 2 แผ่น)
2. แผ่นภาพประกอบการแสดงแนวคิดของผลงาน (ใส่ในกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น)
รอบสอง
1. ข้อมูลการออกแบบ, ความคืบหน้าของผลงาน และแผนเวลา (ใส่ในกระดาษ A4 จำนวนไม่เกิน 2 แผ่น)
2. ผลงาน (จะมีกรรมการไปตรวจสอบความคืบหน้า)
กำหนดการ และข้อปฏิบัติ การรับสมัคร
       ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท สื่อสากล จำกัด 1143/1 ซ.สุทธิพร ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กทม. 10400 (หรือทาง Email : witthawin@imc.co.th) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
รอบแรก
1. ผู้สมัครต้องส่งผลงานด้วยตนเองพร้อมแนวคิด หรือ ส่งทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท สื่อสากล จำกัด 1143/1 ซ.สุทธิพร ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กทม. 10400 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
2. ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 2 กันยายน 2559 (ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) รับเงินสนับสนุนงวดแรก 10,000 บาท
รอบที่สอง
1. นำเสนอและส่งรายงานความก้าวหน้า (ต้องเสร็จไม่น้อยกว่า 60 – 70 % ของผลงาน) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 (ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) รับเงินสนับสนุนงวดที่สอง 10,000 บาท
รอบตัดสิน
1. เจ้าของผลงานจะต้องเตรียมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน ในสัปดาห์แรกของเดือน พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สื่อสากล จำกัด
2. เจ้าของผลงานจะต้องเข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัล ณ บูธแสดงผลงาน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
 

สิ่งที่ต้องส่งในการประกวด

1. ผลงานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
2. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด บริษัท สื่อสากล จำกัด มีสิทธิ์ที่จะนำไปจัดแสดงภายในงาน MOTOR EXPO จนกว่าจะจบการจัดแสดง
3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดและเด็ดขาด
4. เจ้าของผลงานจะต้องนำผลงานของตนเอง ไปไว้บริเวณบูธแสดงผลงาน อาคารชาลเลนเจอร์ IMPACT เมืองทองธานี ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00-24.00น.
5. เจ้าของผลงานจะต้องนำเสนอผลงานของตนเอง ต่อสาธารณชนในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่บูธจัดแสดงในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33”
6. เจ้าของผลงานจะต้องนำผลงานออกจากบริเวณบูธในวันสุดท้ายของการจัดงาน 12 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 24.00 น.
7. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดแสดง ยกเลิกรางวัล และ/หรือ ริบรางวัลคืนหากผู้เข้าประกวดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
 

รางวัล

รางวัลที่ 1 - โล่เกียรติยศ, ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 40,000 บาท
รางวัลที่ 2 - โล่เกียรติยศ, ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 25,000 บาท
รางวัลที่ 3 - โล่เกียรติยศ, ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล - ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท
 

คณะกรรมการ และเกณฑ์การตัดสินผลงาน

       คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะพิจารณาตัดสินผลงานออกแบบตามหัวข้อต่อไปนี้
หัวข้อการตัดสิน เกณฑ์การให้คะแนน
1. ความเป็นนวัตกรรมที่ยังไม่เคยมีมาก่อน 25 %
2. เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ 20 %
3. ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 20 %
4. การนำเสนอ 15 %
5. ความเป็นไปได้ในการนำสู่เชิงพาณิชย์ 10 %
6. ความสวยงามและความประณีตของผลงาน 10 %
รวม 100 %
 

กำหนดการตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล

การตัดสินโดยคณะกรรมการ ตลอดจนการประกาศผล และพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดจะจัดขึ้น ณ บูธแสดงงานในวันเสาร์แรกของการจัดงาน ( 3 ธันวาคม 2559)

หมายเหตุ
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง