ชื่อรายการ “ซื้อสินค้าชิงรางวัล”
  ระยะเวลาร่วมสนุก 29 พย. – 10 ธค. 2551
  ของรางวัล 1. เรือพาย NAVIGATOR จำนวน 36 ลำ รวมมูลค่า 508,560 บาท
"""-เรือรุ่น NAVIGATOR III แจกวันละ 2 ลำ มูลค่าลำละ 14,950 บาท
"""-เรือรุ่นสำหรับที่นั่งเดียว แจกวันละ 1 ลำ มูลค่าลำละ 12,480 บาท
  กติกาและเงื่อนไข

บริษัท สื่อสากล จำกัด  ผู้จัดงาน  "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 25" ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้จัดงาน” ได้จัดรายการชิงโชคนี้ขึ้น โดยมีเงื่อนไขและกติกาดังนี้

1. “ผู้มีสิทธิ์ชิงรางวัล” คือผู้ชมงานที่ซื้อสินค้าในงาน (ยกเว้นรถยนต์ใหม่และรถใช้แล้ว) จากร้านค้า เดียวกัน รวมมูลค่า 1,000บาทขึ้นไป

2. “ผู้มีสิทธิ์ชิงรางวัล” มีสิทธิ์ได้รับคูปองชิงโชค 1 ใบจากผู้ขาย ต่อการซื้อสินค้ารวมมูลค่าทุก 1,000 บาท

3. “ผู้มีสิทธิ์ชิงรางวัล” ต้องกรอกข้อมูลในคูปองให้ครบถ้วนและนำไปหย่อนในกล่องชิงโชคที่ตั้งอยู่
ู่ในบริเวณงาน จึงมีสิทธิ์ชิงโชค

4. รางวัลได้แก่  เรือรุ่น NAVIGATOR III วันละ 2 ลำ มูลค่าลำละ 14,950 บาท และรุ่นสำหรับที่นั่ง เดียว วันละ 1 ลำ มูลค่าลำละ 12,480 บาท รวม 12 วัน แจก 36 ลำ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 508,560 บาท

5. “ผู้จัดงาน” จะจับคูปองผู้โชคดีต่อหน้าผู้ชมงาน ในเวลา 13.00 น. ของวันถัดไป ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน -10 ธันวาคม 2551

6. รางวัลที่ “ผู้จัดงาน” จะมอบให้ “ผู้มีสิทธิ์ชิงรางวัล” ทั้งหมด จะตั้งแสดงไว้ที่บริเวณ "มุมของ
รางวัล" ภายในงาน

7. “ผู้จัดงาน” จะติดต่อไปยัง “ผู้มีสิทธิ์ชิงรางวัล” ที่โชคดีจากการจับคูปองชิงโชคเพื่อให้มารับ เพื่อให้มารับรางวัล และจะติดประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละวัน ณ บริเวณ ”มุมของรางวัล” ภายในงาน

8. “ผู้มีสิทธิ์ชิงรางวัล” ที่โชคดีจากการจับคูปองชิงโชค จะต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน
มาแสดงต่อ “ผู้จัดงาน” ภายในกำหนดเวลา 30 วันนับจากวันที่ “ผู้จัดงาน” แจ้งให้ทราบ

9. หากพ้นกำหนดเวลา 30 วันไปแล้ว และไม่ปรากฏว่ามี “ผู้มีสิทธิ์ชิงรางวัล” ที่โชคดีจากการ
จับคูปอง ชิงโชค ติดต่อมารับรางวัล “ผู้จัดงาน” จะถือว่าสละสิทธิในการรับรางวัล

10. “ผู้มีสิทธิ์ชิงรางวัล” ที่โชคดีได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการ
โอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น

11. ผู้ร่วมงาน (ผู้ออกร้าน) และพนักงาน บริษัท สื่อสากล จำกัด ไม่มีสิทธิ์ในการชิงโชคในครั้งนี้

12. การตัดสินของ "ผู้จัดงาน" ถือเป็นเด็ดขาด
 


.........................................................................................................................