Exhibitor Area l Press Area l International Visitor How to get there : All about organizer : Sponsors         
   
   
 


บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” พิจารณาเห็นว่าสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนน
ที่สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ขับขี่ไม่มีทักษะการควบคุมบังคับ
รถในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเพียงพอ

ดังนั้น ในฐานะสมาชิกของสังคมยานยนต์ที่ต้องการเห็นผู้ใช้รถเกิดขึ้นปลอดภัยยามขับขี่ รวมทั้งในฐานะผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์ซึ่งมีนโยบายพัฒนางานให้เกิดความเติบโตอย่างยั่งยืน
ด้วยการเสริมสร้างประโยชน์แก่ผู้เข้าชมงาน

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ฯ จึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขับเป็น... ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” (Skill Driving Experience with IMC) ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถที่ถูกต้อง และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกวิธีแก่ผู้ชมงาน “มหกรรมยานยนต์” และผู้ใช้รถทั่วไป

จุดเด่นของโครงการคือ ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้อาการขณะเสียหลักที่แตกต่างกันของรถขับเคลื่อนล้อหน้า ล้อหลัง และขับเคลื่อนสี่ล้อ พร้อมวิธีแก้ไข รวมทั้งมีการแสดงพิเศษขับรถแข่ง Toyota One Make Race ของทีม Motor Expo ในสนามซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนั่งสัมผัสประสบการณ์จริงได้เหมือนอยู่ในสนามแข่ง ยิ่งกว่านั้น ยังได้รับความร่วมมือจากคุณณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ นักแข่งมืออาชีพมาเป็นวิทยากรทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอีกด้วย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ที่ถูกต้องปลอดภัยแก่
ผู้ใช้รถ
2.ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการขับขี่ รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ฉุกเฉิน
3.ผู้เข้าอบรมสามารถทดลองประสิทธิภาพของรถแต่ละยี่ห้ออย่างเต็มที่ และทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของ
รถที่ใช้จนเกิดความประทับใจที่ดี และตัดสินใจซื้อได้ง่าย
4.เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่ร่วมรายการ “ซื้อรถ ชิงรถ” ในงาน “มหกรรมยานยนต์” และ
สมาชิกนิตยสารในเครือสื่อสากล
5.เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการ
6.เพื่อเสริมสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่งาน “มหกรรมยานยนต์”

กลุ่มเป้าหมาย
1.ประชาชนทั่วไปที่สนใจการขับรถอย่างถูกวิธี และการอบรมขับขี่ปลอดภัย
2.ผู้ชมงาน และผู้ร่วมรายการ “ซื้อรถ ชิงรถ” ในงาน “มหกรรมยานยนต์”
3.สมาชิกนิตยสารในเครือสื่อสากล
4.ลูกค้าจากบริษัทรถยนต์ต่าง ๆ ที่สนใจทดลองขับรถและอบรมการขับขี่ปลอดภัย

เนื้อหาการอบรมแบ่งออกเป็น
•ภาคแนะนำองค์กรและบรรยายทฤษฎีในห้องเรียน
•ภาคปฏิบัติ ประกอบไปด้วย 3 สถานี
•Over-steering / Under-steering และการใช้เบรกมือยามฉุกเฉิน
•การขับ Slalom
•Emergency Brake, Lane Change, Brake and Avoiding
•การแข่งขันจับเวลา Slalom Trial
•การแสดงขับรถแข่ง และ Hot Lap

กลุ่มลูกค้าที่เข้าอบรม
•ลูกค้าที่ร่วมรายการ “ซื้อรถ ชิงรถ”
•ลูกค้าที่เป็นสมาชิกนิตยสารในเครือสื่อสากล
•สมาชิกนิตยสาร “ฟอร์มูลา”
•สมาชิกนิตยสาร Car Stereo
•สมาชิกนิตยสาร 4 Wheels
•ลูกค้าจากบริษัทรถยนต์ และผู้สนับสนุนโครงการ
•ลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัท สื่อสากล จำกัด
•ลูกค้าทั่วไปและผู้ชมงาน “มหกรรมยานยนต์”

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.สามารถรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างได้ผล
2.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ และพัมนาทักษะวิธีการขับขี่ที่ปลอดภัย และสามารถนำไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจำวัน
3.ผู้ร่วมรายการ “ซื้อรถ ชิงรถ” ในงาน “มหกรรมยานยนต์” ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของรถที่ซื้อ เกิดความ
เคยชินในการขับขี่ เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน นอกจากนั้น ยังเกิดความประทับใจในตัวสินค้า
ช่วยให้ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น
4.บริษัท ฯ กับลูกค้าในงาน “มหกรรมยานยนต์” และสมาชิกนิตยสารในเครือสื่อสากล เกิด
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
5.ผู้สนับสนุนโครงการมีภาพลักษณ์ที่ดี
6.งาน “มหกรรมยานยนต์” มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

 
   
  Home l This Year’s Concept l This Year’s Highlight l News l Activities Calendar l Photo Gallery l Who's Exhibiting l Download l Buyer’s Area  
  © 1996-2009 by Inter-Media Consultant Co., Ltd. All Right Reserved.