Add Line ลุ้น iPhone X
Special Events

วิธีการร่วมสนุก
 1. Add Line @motorexpo
 2. ลงทะเบียนสมัคร Motor Expo Club ให้ครบถ้วน เพื่อรับสิทธิ์ลุ้น iPhone X
ระยะเวลา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึง 21 มกราคม 2561
กติกาและเงื่อนไขในการชิงรางวัล
 1. ผู้มีสิทธิ์ชิงรางวัล คือ ผู้ที่ปฏิบัติตามวิธีการร่วมสนุกตามข้อ 1-2 ครบถ้วน
 2. รางวัลคือ โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ IPHONE X ความจุ 64 GB มูลค่า 40,500 บาท (สี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
 3. บริษัท สื่อสากล จำกัด จะจับรางวัลเพื่อหาผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 24 มกราคม 2561 และประกาศชื่อทาง www.motorexpo.co.th, www.autoinfo.co.th, www.facebook.com/motorexpo และ Line @motorexpo ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 4. บริษัท สื่อสากล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 5. บริษัท สื่อสากล จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบ เทคนิค หรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
 6. ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7 %) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับเอง
 7. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้
 8. ผู้ได้รับรางวัลอนุญาตให้บริษัท สื่อสากล จำกัด ใช้และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ หรือข้อความในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์การตลาดได้
 9. พนักงานของบริษัท สื่อสากล จำกัด และครอบครัว รวมทั้งบริษัทในเครือ/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อย และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 11. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอรับของรางวัล ภายใน 30 วันหลังประกาศผลผู้โชคดี หากครบกำหนดถือว่าสละสิทธิ์จากของรางวัลดังกล่าว
 12. บริษัท สื่อสากล จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของ ของรางวัล ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตของรางวัลแต่ละรายการแต่อย่างใด
 13. คำตัดสินของคณะกรรมการของบริษัท สื่อสากล จำกัด ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 14. บริษัท สื่อสากล จำกัด สงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า