มหกรรมรถยนต์ ‘99

แนวคิด "มหกรรมยานยนต์ '99" ขอบฟ้าใหม่...รถไทย รถโลก
THE NEW HORIZON...THAI CARS-WORLD CARS


         • คงจำกันได้ว่า วิกฤตเศรษฐกิจในบ้านเรานั้น เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ปี 2539 และทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2540 และ 2541จนทั้งภาครัฐและเอกชนต้องหันมารณรงค์เรื่องการลดปริมาณนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและส่งเสริมการส่งออกสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศในรูปแบบต่าง ๆ
         ธุรกิจ และอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราผันผวนก็อยู่ในข่ายที่ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งเราเห็นว่า การนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป หรือ "รถโลก" ในปริมาณที่เหมาะสม ขณะเดียวกัน ก็สนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศทั้งที่ผลิตเพื่อขายเอง และเพื่อส่งออกอย่างจริงจัง น่าจะเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด
         ทั้งนี้เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า ในปี 2540 นั้น การประกอบรถยนต์นั่งเพื่อจำหน่ายในประเทศมีปริมาณลดลงจากปี 2539 ถึงร้อยละ 20 ตรงกันข้ามกับการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปจากสายพานการผลิตในประเทศที่เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัว ทั้งในด้านปริมาณ และมูลค่า (ข้อมูลจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ยังไม่นับปริมาณการส่งออกเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยหน้ากันยิ่งกว่านั้นอัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในบ้านเรายังพุ่งสูงขึ้นจากการเข้ามาลงทุนเปิดโรงงานประกอบรถยนต์ของบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งก็เป็นผลจากการเพียรพยายามตลอดเวลาหลายสิบปีของบริษัทผู้ผลิตยุคบุกเบิกในอันที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ทันยุคทันสมัย จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ นั่นเอง
         ปรากฏการณ์ดังกล่าว ไม่เพียงชี้ให้เห็นถึงอนาคตอันรุ่งโรจน์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเมืองไทยเท่านั้น หากยังเป็นข้อพิสูจน์ด้วยว่า "รถไทย" จากสายพานการผลิตในประเทศ มีคุณภาพเคียงบ่าเคียงไหล่ "รถโลก" แล้วอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ "มหกรรมรถยนต์ '99" เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการค้นพบ"ขอบฟ้าใหม่" ของตลาดรถยนต์ไทย เราจึงได้กำหนดคำขวัญของงานว่า "ขอบฟ้าใหม่...รถไทย รถโลก" (THE NEW HORIZON...THAI CARS-WORLD CARS)
Follow Motor Expo Club Network
.............