“คนไทยควรซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วหรือยัง?”

​​

วันวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
เวลา 12.30 - 17.00 น.
ณ ห้อง JUPITER 4-5 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
 
16.30 - 17.00
ถาม-ตอบและปิดเสวนา
กำหนดการสัมมนา
12.30 - 13.30
ลงทะเบียน
13.30 - 13.40
นายสุเมฆ  ปัณฑรานุวงศ์ ประธาน มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย​
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานเสวนา
13.40 - 14.20
นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่ 1  
ประธานกล่าวเปิดงานเสวนา และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ยานยนต์ไฟฟ้าไทย แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์”
14.20 - 14.40
มอบของที่ระลึกผู้สนับสนุน และวิทยากร  
14.40 - 14.55
พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.30
วิทยากรร่วมเสวนา
- นายจุมภฏ หิมะเจริญ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง
- นายอดิศักดิ์ โรหิตะสุน  ผู้ทำการแทน ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์
- ดร.ยศพงษ์ ลออนวล  นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
- นายสมโภชน์ อาหุนัย    ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ (จำกัด) มหาชน
- Mr. Hideo Tsurumaki   ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเชีย) จำกัด
- นายครรชิต ไชยสุโพธิ์   ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์  ที่ปรึกษามูลนิธิฯ วิทยากรผู้ดำเนินรายการ
16.30 - 17.00
ถาม - ตอบและปิดเสวนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา