นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการมีผลใช้กับการรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูล และการให้บริการของแอพพลิเคชันและเวบไซท์ IMC ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. นโยบายสิทธิส่วนบุคคล สำหรับผู้ใช้บริการทั่วไป
2. นโยบายสิทธิส่วนบุคคล สำหรับสมาชิกแอพพลิเคชันและเวบไซท์ IMC

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการทั่วไป
ผู้ใช้บริการทั่วไป สามารถเข้าชมเวบไซท์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ IMC จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน และผู้ใช้บริการทั่วไปจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษหากแอพพลิเคชันและเวบไซท์ของ IMC จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด


นโยบายสิทธิส่วนบุคคลสำหรับสมาชิกแอพพลิเคชัน และเวบไซท์ IMC

1. ข้อมูลส่วนบุคคล
แอพพลิเคชัน และเวบไซท์ IMC จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อการนำเสนอเนื้อหาและบริการ ให้ตรงกับความต้องการและความสนใจของท่าน

2. การใช้คุกกี (Cookies)
คุกกีคือข้อมูลขนาดเล็กโดยเก็บข้อมูลผ่าน Browser ของคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้เชื่อมต่อ จะเก็บข้อมูลขณะที่ท่านใช้บริการของแอพพลิเคชันและเวบไซท์ IMC โดยคุกกีจะเก็บข้อมูลหลังจากที่เชื่อมต่อระบบ หรือ Log in เข้าสู่ระบบ และจะหยุดการจัดเก็บ เมื่อออกจากระบบ (log out) ซึ่งคุกกีช่วยให้เราพัฒนาการให้บริการข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น และอํานวยความสะดวก ในการค้นหาข้อมูล

3. การใช้ข้อมูลสมาชิก
แอพพลิเคชันและเวบไซท์ IMC เปิดให้บริการโดยเสียค่าใช้จ่าย ข้อมูลของสมาชิกจะไม่มีการเปิดเผย และถูกเก็บรักษาโดยแอพพลิเคชันและเวบไซท์ของ IMC (ยกเว้นพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจตามที่เวบไซท์ IMC เห็นสมควร)

4. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
แอพพลิเคชัน และเวบไซท์ IMC จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
4.1  แอพพลิเคชันและเวบไซท์ IMC สามารถใช้ข้อมูลของท่านสมาชิก ต่อพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ ตามที่ แอพพลิเคชันและเวบไซท์ IMC เห็นสมควร
4.2 แอพพลิเคชันและเวบไซท์ IMC มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ หากข้อมูลนั้น เป็นที่ต้องการในทางกฎหมาย โดยการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อ
– กระบวนการทางกฎหมาย
– การทำตามเงื่อนไขการให้บริการ
– การอ้างหรือเรียกร้องว่าเนื้อหานั้น ๆ ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
– การรักษาสิทธิ์ และความปลอดภัยส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการ แอพพลิเคชันและเวบไซท์ IMC
ในกรณีที่สมาชิกละเมิด ฝ่าฝืน และไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก สิทธิของการเป็นสมาชิกจะสิ้นสุด และถูกยกเลิกโดยทันที
การสมัครสมาชิก แอพพลิเคชันและเวบไซท์ IMC ผู้สมัครต้องให้ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เพศ วันเกิด และอาชีพ ข้อมูลการลงทะเบียนของท่านจะถูกใช้ในการดำเนินงานในเวบไซท์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการข้อมูล และสมาชิกจะได้รับจดหมายอิเลคทรอนิคส์ที่มีข้อมูล ข่าวสาร สาระ ทางด้านยานยนต์จาก แอพพลิเคชันและเวบไซท์ IMC เป็นประจำ
แอพพลิเคชันและเวบไซท์ IMC ให้ความสำคัญกับการควบคุมอีเมล์โฆษณา อีเมล์ขยะ หรือ สแปมอีเมล์ โดยจะไม่นำรายชื่อสมาชิกไปขาย และให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของข้อมูลของสมาชิก โดยมีระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัส 2 ชั้น จากบริษัทผลิตซอฟแวร์ป้องกันไวรัสชั้นนำ
ผู้ใดใช้หรือมีส่วนช่วยในการเข้าถึงฐานข้อมูลของ แอพพลิเคชันและเวบไซท์ IMC โดยไม่ได้รับอนุญาต จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

แอพพลิเคชันและเวบไซท์ IMC ได้แก่
https://www.motorexpo.co.th, www.autoinfo.co.th, www.skilldriving-imc.com, www.spirit4x4.com, www.iambangkok.in.th
www.facebook.com/formulamagazine, https://www.facebook.com/4wheelsmagazine, https://www.facebook.com/worldofcar, https://www.facebook.com/carnatomy , https://www.facebook.com/formulaforum , https://www.facebook.com/iambangkok.in.th
https://www.youtube.com/AutoinfoOnline (Youtube/Autoinfo Online)
Mobile Application : Formula Magazine, 4WHEELS Magazine, Car Stereo Magazine, Motor Expo, Motor Expo Touch, Car Buyer’s Guide (Android & iOS platforms)

Follow Motor Expo Club Network
.............