Toyota รับรางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2564” TAQA : Thailand Automotive Quality Award 2021

Toyota รับรางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2564”

สุรักษ์ พานิชย์เจริญ รักษาการณ์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด และประชาสัมพันธ์ ชนินทร์ ชุมภู รักษาการณ์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเพื่อการพาณิชย์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รับรางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2564” หรือ TAQA : Thailand Automotive Quality Award 2021 จาก ภานุวัฒน์ ตรียางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยปีนี้ Toyota (โตโยตา) ได้รับ 2 รางวัลดังนี้

- รางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ด้านภาพลักษณ์ (Outstanding Brand Image)

• ประเภทบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ (Trusted Brand)

• ประเภทบริการหลังการขายดีเด่น (Good After Sales Service)

จากความมุ่งมั่นในการสร้าง “ยนตรกรรมที่ดียิ่งกว่า” (Ever-Better Cars) การเน้นย้ำคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานระดับโลก รวมถึงการปรับปรุงด้านการขาย การบริการหลังการขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล พร้อมมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาสังคมไทยผ่านหลากหลายกิจกรรมเพื่อสัง คมอย่างต่อเนื่อง เช่น การผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดทำโครงการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีกิจกรรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ตลอดจนการแบ่งปันความรู้เพื่อปรับปรุง และพัฒนาธุรกิจชุมชนทั่วประเทศ

โดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีความภาคภูมิใจที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2564 ให้ได้รับรางวัล 2 รางวัล นำมาซึ่งความภาคภูมิใจในการคงความเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และสังคมไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม TAQA เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พศ. 2545 โดยความร่วมมือของหน่วยงานหลัก 4 หน่วยงาน ประ กอบด้วย สถาบันยานยนต์ บริษัท คัสต้อมเอเซีย จำกัด หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ บริษัท สื่อสากล จำกัด รางวัลนี้สะท้อนความสำเร็จในการผลิต การให้บริการลูกค้า การตลาดเป็นสำคัญ เนื่องจากเป็นผลจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์ การขาย การบริการหลังการขาย เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้า บริการในธุรกิจยานยนต์ และพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประ เทศ

ทั้งนี้ รางวัลต่างๆ เหล่านี้ ถือเป็นพลังผลักดันสำคัญที่ทำให้ Toyota ยังคงพยายามทุ่มเท ในการที่จะพัฒนาให้เกิดมาตรฐานสูงสุดในทุกด้าน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการ เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดเหนือความคาดหมายให้แก่ลูกค้าทุกท่านตลอดมา

ภาพที่เกี่ยวข้อง

.............

Follow Motor Expo Club Network

.............