Motor Expo 2021 ประชุมเตรียมความพร้อม

"IMC" บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” หรือ “Thailand International Motor Expo” จัดงานประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38" โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมชี้แจงการทำงานระหว่างผู้จัดงาน กับ Exhibitors/Contractors เพื่อรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และต้องปฏิบัติเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยในยุค COVID-19


Follow Motor Expo Club Network