ผลการประกวดกิจกรรม มูลนิธิ "ลมหายใจไร้มลทิน" ประจำปี 2560

1. ประกวดเรียงความ

หัวข้อ "คิดดี ทำดี ให้ซื่อสัตย์สุจริต"

- ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ปริฉัตร มากแก้ว โรงเรียนบ้านจำปา จ. นครศรีธรรมราช

 

- ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ ฐาปนี เรืองประโคน โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง จ. สระบุรี

 

- ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ ชวกร วนิชอาภาพรรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ. ปทุมธานี

 

 

2. ประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง "ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน"

ประเภทเดี่ยว

- ระดับประถมศึกษา ได้แก่ อธิป โสดา โรงเรียนสุดใจวิทยา กรุงเทพฯ

 

- ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ อาริยะธิดา มหานาม โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพฯ

 

- ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ ญาสุมินทร์ ฤทธิ์มนตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ. นครปฐม

 

 

ประเภทหมู่

- ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีมเด็กดีคีตศิลป์ 2017 โรงเรียนวัดม่วง กรุงเทพฯ

 

- ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ ทีมวัยใสหัวใจไร้มลทิน

 

 

3. ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

- ระดับปฐมวัย หัวข้อ "เด็กดีที่ซื่อสัตย์" ได้แก่ อรรัมภา ช้างเจริญ โรงเรียนวัดบางสะแกใน กรุงเทพฯ

 

- ระดับประถมศึกษา หัวข้อ "ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้คุณ คือต้นทุนแห่งความดี" ได้แก่ พู่กัน สร่องศรี โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา กรุงเทพฯ

 

- ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) หัวข้อ "ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้คุณ คือต้นทุนแห่งความดี" ได้แก่ ทวีพงษ์ อุดกันทา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จ. ลำปาง

 

 

4. ประกวดหนังสั้นสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

หัวข้อ "รู้เท่า รู้ทัน รู้ป้องกันกลโกง 4.0"

- ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ ทีมสเมิร์ฟ เปิบข้าวเหนียว โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จ. นครสวรรค์


ภาพที่เกี่ยวข้อง


Share:

Related