CONTENT ดีมีรางวัล ! "IMC สื่อสากล" ขอเชิญเหล่า CONTENT CREATOR ผู้มากความสามารถ สร้างสรรค์คลิพประชาสัมพันธ์งาน

MOTOR EXPO CONTENT CREATOR CONTEST 2021

การประกวด
“MOTOR EXPO CONTENT CREATOR CONTEST 2021”


ความเป็นมา
บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” เล็งเห็นว่าปัจจุบันมีผู้สร้างสรรค์คลิพวิดีโอเผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านช่องทางของตนในสื่อออนไลน์ อาทิ YOUTUBE/ FACEBOOK/ TIKTOK/ INSTAGRAM/ TWITTER เป็นจำนวนมาก โดยมีรูปแบบ และเนื้อหาที่หลากหลาย ซึ่งทั้งสร้างความบันเทิง และเสริมความรู้ ความเข้าใจในสาระด้านต่างๆ อย่างลึกซึ้ง ส่งผลให้สื่อออนไลน์ กลายเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุด
ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯจึงต้องการสนับสนุนบรรดา CONTENT CREATOR ผู้สามารถผลิตคลิพวิดีโอ และมีช่องทางเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ ให้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน “มหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 38” เพื่อพัฒนาฝีมือ และคุณภาพการผลิต รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนคนรักยานยนต์ ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้เกิดความสนใจไปชมงานดังกล่าวอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นที่มาของการจัดประกวด “MOTOR EXPO CONTENT CREATOR CONTEST 2021”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รู้จัก และรับทราบข้อมูลของงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38” ในหลากหลายมิติ
2. เพื่อสนับสนุน และพัฒนาสื่อออนไลน์ ให้มีคุณภาพ และความน่าเชื่อถือสูงขึ้น
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และต่อเนื่อง ระหว่างผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” กับผู้สร้างสรรค์ผลงานในสื่อออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัญชีในแพลทฟอร์ม YOUTUBE/ FACEBOOK/ TIKTOK/ INSTAGRAM/ TWITTER อย่างใดอย่างหนึ่ง
2. ในแพลทฟอร์มอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้สมัคร ต้องมีจำนวนผู้ติดตาม หรือ จำนวนสมาชิก อย่างน้อย 1,000 คน หรือ เคยมีโพสต์ที่มีผู้กดถูกใจอย่างน้อย 100 คน ภายใน 2 เดือน นับจากวันที่สมัครเข้าประกวด
3. ผู้สมัครต้องโพสต์ในแพลทฟอร์มอย่างใดอย่างหนึ่งของตน อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ ภายใน 2 เดือน นับจากวันที่สมัครเข้าประกวด

จำนวนรับสมัคร
รับสมัครเฉพาะผู้ส่งใบสมัคร 100 ท่านแรก หลังจากนั้น ต้องผ่านการอนุมัติให้เข้าร่วมประกวด จากคณะกรรมการ จึงจะมีสิทธิ์ส่งผลงาน

ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2564

ขั้นตอนการสมัคร
1. ก ร อ ก ใ บ ส มั ค ร GOOGLE FORM (https://forms.gle/zjTtrn2PPbdjERu58) ให้สมบูรณ์
2. รอข้อความอนุมัติให้เข้าร่วมประกวด ทางไลน์ ประมาณ 7-10 วัน
3. ผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมประกวดจะได้รับบัตรสื่อมวลชน (สีม่วง) ท่านละ 2 ใบ สำหรับผ่านเข้าชมงานฟรีระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2564
4. ผู้เข้าประกวดต้องสร้างสรรค์คลิพผลงาน และปฏิบัติตามรายละเอียดในกติกา และเงื่อนไข

กติกา และเงื่อนไข
1. ผู้เข้าประกวดต้องผลิตคลิพวิดีโอ จำนวน 2 คลิพ ความยาวคลิพละไม่เกิน 3 นาทีโดยมีเนื้อหา ดังนี้
- คลิพที่ 1 เชิญชวนให้ประชาชนไปชมงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38” เพื่อเผยแพร่ก่อนถึงวันแสดงงาน
- คลิพที่ 2 เชิญชวนให้ประชาชนไปชมงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38” เพื่อเผยแพร่ระหว่างช่วงแสดงงาน
2. โพสต์คลิพที่ 1 ในสื่อออนไลน์ของตน เพียงแพลทฟอร์มเดียว โดยใส่ชื่อคลิพ คำอธิบายแนวคิดในการสร้างสรรค์คลิพ ชื่อรายการประกวด และ #MotorExpoContentCreator2021 พร้อมเปิดสถานะเป็นสาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
จากนั้น ส่งลิงค์ URL ของคลิพ ชื่อคลิพ ชื่อผู้สมัคร ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ E-MAIL และ ID LINE มาที่ unya@imc.co.th ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
3. โพสต์คลิพที่ 2 ในสื่อออนไลน์ แพลทฟอร์มเดียวกับที่โพสต์คลิพที่ 1 โดยใส่ชื่อคลิพ คำอธิบายแนวคิดในการ
สร้างสรรค์คลิพ ชื่อรายการประกวด และ #MotorExpoContentCreator2021 พร้อมเปิดสถานะเป็นสาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 1-10 ธันวาคม 2564
จากนั้น ส่งลิงค์ URL ของคลิพ ชื่อคลิพ ชื่อผู้สมัคร ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ E-MAIL และ ID LINE มาที่ unya@imc.co.th ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564
4. หลังประกาศผลการตัดสิน ผู้ชนะการประกวดทั้ง 5 ท่าน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทินอย่างน้อย 1 ครั้ง

รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับ กล้อง SONY ZV-E10 มูลค่า 23,990 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ กล้องพกพา DJI รุ่น POCKET 2 มูลค่า 9,990 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ ไม้กันสั่น DJI OM5 มูลค่า 5,099 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ
4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับ ไมโครโฟน FUJI MIC-ST1 STEREO MICROPHONE มูลค่ารางวัลละ 2,590 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ

คณะกรรมการ
ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38” จำนวน 9 ท่าน

ประกาศผลการตัดสิน
วันที่ 15 มกราคม 2565 ทาง FACEBOOK FANPAGE: Thailand International Motor Expo/Autoinfo online และ WEBSITE: motorexpo.co.th, autoinfo.co.th

หมายเหตุ
• เนื้อหาในคลิพต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่ขัดต่อศีลธรรม ไม่ใช้ถ้อยคำรุนแรงหยาบคาย ไม่ล้อเลียน เสียดสี ให้ร้าย หน่วยงาน องค์กร และบุคคลใด
• คลิพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นในทุกกรณี และผู้จัดงานไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
• การใช้ภาพบุคคล หรือบทสัมภาษณ์บุคคล ประกอบในคลิพต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น
• คลิพที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงาน ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง ช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
• ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
• พนักงาน และครอบครัวพนักงานของ บริษัท สื่อสากล จำกัด และ บริษัท โปรเฟสชันแนล มีเดีย บิสซิเนส จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

ใบสมัคร
 

Follow Motor Expo Club Network

.............