International 
Visitors
Exhibitor  Press
How to get there All about organizer  Sponsors

NEWS
Update : 22 May 2012 Share

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ก้าวสู่ปีที่ 6

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ก้าวสู่ปีที่ 6 ชวนเยาวชนรุ่นใหม่ ละลายพฤติกรรมออกค่าย 3 วัน 2 คืน สร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์ ผนึกพลังเล็กๆ สู่อนาคตที่ดีของชาติ

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ ลมหายใจไร้มลทิน เปิดเผยว่า โครงการดำเนินกิจกรรมเข้าสู่ปีที่ 6 แล้ว ความภูมิใจที่ผ่านมา คือ เยาวชนกว่า 15,000 คน จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ และช่วยถ่ายทอดความสำคัญของความซื่อสัตย์สู่คนในครอบครัวและสังคม ถึงแม้เป็นเพียงพลังเล็กๆ รวมถึงต้องใช้ระยะเวลานานในการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้แก่เยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติ แต่คณะทำงานยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา จาก บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน "มหกรรมยานยนต์" ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)
สำหรับปี 2555 นี้ เป็นปีแรกที่จะนำร่องพัฒนาโครงการ ด้วยการจัดค่ายเยาวชน “ลมหายใจไร้มลทิน” ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555 ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก สท. รวมถึงสมาชิกสภาเด็ก และเยาวชนแห่งประเทศไทย ในการคัดเลือกเยาวชนร่วมกิจกรรม และที่ขาดไม่ได้ คือ เยาวชนโครงการ ลมหายใจไร้มลทิน ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่ 5 เปิดโอกาสให้รุ่นพี่ และรุ่นน้องได้มาทำความรู้จัก และทำกิจกรรมร่วมกันภายในค่ายแห่งนี้

ตลอดเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เยาวชน 50 คน ที่มีอายุระหว่าง 13-20 ปี จะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยนักจิตวิทยาเด็กที่จะมาสอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเข้าไปในทุกๆ กิจกรรม รวมถึงสอนขับร้องเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” เพลงใหม่ของโครงการ ซึ่งประพันธ์โดยอาจารย์ จิรพรรณ อังศวานนท์ และขับร้องโดย อาร์ท ถมยา บทเพลงความหมายดี ที่มีเนื้อหาจดจำง่าย ช่วยปลูกฝังให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้นด้วย

นอกจากนี้ ยังนำเยาวชนทัศนศึกษาที่ ชุมชนลำไทร เขตหนองจอก ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาฝึกสอนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เข้าใจความหมายจากการปฏิบัติจริง ผ่านการเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกพืชน้ำ การเก็บรักษาพืชพันธุ์ การเลี้ยงปลาชนิดต่างๆ ฯลฯ รวมถึงศึกษาทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน ช่วยลดภาระครอบครัวอีกทางหนึ่ง

สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว และรายละเอียดโครงการ ลมหายใจไร้มลทิน ได้ที่ www.lomhaijai.org, www.opp.go.th, www.oppy.opp.go.th และ http://lomhaijaimotorexpo.hi5.com หรือ โทร. 0-2641-8444 ต่อ 215 นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับเยาวชนโดยตรงผ่านสังคมออนไลน์ http://www.facebook.com/lomhaijaimotorexpo
Home l Concept l Highlight l News l Activities Calendar l Photo Gallery l Who's Exhibiting l Download l Contest l Souvenir