Exhibitor Area Press Release International Visitors
How to get there All about organizer Sponsors

Update : 04 May 2011
  
ลมหายใจไร้มลทิน ประกาศผลยอดเยาวชน รับทุนการศึกษา ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และ รองประธานกรรมการโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีแทนเยาวชนที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษา จากการประกวดโครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" ซึ่งมุ่งหวังให้เยาวชนตระหนักถึงความหมายที่แท้จริง ของคำว่า “ซื่อสัตย์สุจริต” ที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตประจำวัน

“คำว่า ซื่อสัตย์สุจริต สำหรับเด็กยังเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจได้ยาก ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ได้หมายความเพียงว่า เก็บกระเป๋าเงินได้แล้วส่งคืนเจ้าของ แต่ยังรวมถึงความซื่อสัตย์ ทั้งต่อตนเอง บุพการี ครูอาจารย์ เพื่อน คนในสังคม และประเทศชาติ อีกด้วย ซึ่งในเชิงปฏิบัติคนส่วนใหญ่มองว่า โครงการนี้เป็นนามธรรม การจะประเมินผลหรือชี้วัดความสำเร็จเป็นไปได้ยาก แต่เรากลับมองว่าเป็นสิ่งที่ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน สถาบันครอบครัว และภาคเอกชน ควรร่วมมือกันปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์ เพราะเมื่อเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรของชาติแล้วมีความซื่อสัตย์ สังคมย่อมน่าอยู่ขึ้น”

สำหรับการจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 27” ที่ผ่านมา บริษัท ฯ ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรเข้าชมงานในวันแรก (1 ธันวาคม 2553) ซึ่งจัดให้เป็น “วันมหากุศล” สมทบทุนโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ให้สามารถดำเนินโครงการ ฯ ต่อเนื่องสู่ปีที่ 5

ด้าน ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" กล่าวว่า ในปี 2554 โครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" กำลังก้าวสู่ปีที่ 5 ของการเสริมสร้างกระบวนการทางความคิดของเยาวชนในเรื่องการคิด ทำ ความซื่อสัตย์สุจริต โดยเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับอุดมศึกษา และปีที่ผ่านมายังได้ขยายผลสู่ระดับอาชีวศึกษาอีกทางหนึ่ง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะปีที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมเคลื่อนที่สู่โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 3,500 คน (จากปี 2552 จำนวน 2,227 คน)

สำหรับแนวทางจัดกิจกรรมปีนี้ คณะทำงานได้ประเมินผลการทำงาน 4 ปีที่ผ่านมา พบว่า การรณรงค์เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กเล็กนั้น ควรมีหลักสูตร ทฤษฎีการเรียนรู้ และการถ่ายทอดที่ถูกต้องถึงจะเห็นผล จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กเข้ามาทำงานร่วมกัน ซึ่งปีนี้ได้รับความร่วมมือจาก ภัทรจารีย์ อัยศิริ หรือ “น้านิด” ผู้ถือกำเนิดสโมสรผึ้งน้อย เวทีส่งเสริมความสามารถของเด็กให้มีความกล้าแสดงออก ปัจจุบัน “น้านิด” หรือ “ย่านิด” ขวัญใจเด็กๆ จัดรายการวิทยุสำหรับเด็กปฐมวัย ทาง FM 105 MHZ. นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กอีกหลายท่าน เข้าร่วมสานต่อโครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" ในปีที่ 5 ด้วย

ผู้อำนวยการโครงการ ฯ เผยว่า อยากให้โรงเรียนทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนเด็กๆ เข้าประกวด โครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" ปีที่ 5 ที่จะเปิดรับสมัครเร็วๆ นี้ หากสนใจรายละเอียดโครงการ ฯ และซีดีเพลงที่ใช้ขับร้องในการประกวด สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์มาที่ www.lomhaijai.org, www.opp.go.th, www.oppy.opp.go.th และ http://lomhaijaimotorexpo.hi5.com หรือ โทร. 0-2641-8444 ต่อ 215 นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับเยาวชนโดยตรงผ่านสังคมออนไลน์ ที่ http://www.facebook.com/lomhaijaimotorexpo

Home l Concept l Highlight l News l Activities Calendar l Photo Gallery l Who's Exhibiting l Download l Contest l Souvenir