: 2008-04-27 14:46:24  
 

 

 
 

 

   

โครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" ประกาศผล และมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด

 

บริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพืทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด โครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 9 ศูนย์การประชุม อิมแพคท์ เมืองทองธานี โดยมี นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธี

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และประธานจัดงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 24" เปิดเผยว่า ได้นำรายได้จากการจำหน่ายบัตรชมงาน ใน ?วันมหากุศล? (GRAND CHARITY DAY) รวมกับบเงินบริจาคของบริษัทรถยนต์ เพื่อร่วมงาน ?คืนมหากุศล? (GRAND CHARITY NIGHT) ) มาดำเนินโครงการ ?ลมหายใจไร้มลทิน? โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชน และประชาชนทั่วไป ทุกสาขาอาชีพ ให้มีจริยธรรม และคุณธรรม คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่คิดทุจริต ประพฤติมิชอบ และเพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในสังคมไทย

ในปี 2550 โครงการได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต 3 ประเภท ได้แก่

1. การประกวดข้อเขียน ?เรื่องจริงของความสุจริตที่ฉันรู้? ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และระดับอายุ 18- 25 ปีบริบูรณ์ ในปี 2550 ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบอักษร
ANGSANA NEW ขนาด 16 พอยน์ท์

ผู้ชนะการประกวด

ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

รางวัลที่ 1 โล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ ดญ. วนิดา ผิวฝ้าย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท ได้แก่ นางสาวเกศรินทร์ ไชโยธา โรงเรียนอุดรพิทยานุกุล จังหวัดอุดรธานี

รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ นางสาววาสนา ต้นบุญ โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท ได้แก่ ดญ. นภัสกร กลีบแก้ว โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ดญ. พรรณปพร จิตจำรูญโชคไชย โรงเรียนเซนท์เทราซา กรุงเทพ ฯ

ระดับอายุ 18-25 ปีบริบูรณ์

รางวัลที่ 1 โล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทุนการศึกษา 15,000 บาท ได้แก่ นางสาวสมหมาย ลาขุมเหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ นางสาววิชุดา ไชยวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 7,000 บาท ได้แก่ นายชาตรี สร้อยเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท ได้แก่ นายกฤษฎา แก้วเกลี้ยง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี และนางสาวฐิติภา อรัญศีรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดนนทบุรี

2. การประกวดการจัดทำวีดีทัศน์สารคดีสั้น 10 นาที เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คดโกง การคอร์รัพชัน และมีเนื้อหาสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา ต้องทำตามหลักการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนตามทฤษฎีที่ประกอบด้วย การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวัน การส่งเสริมกระบวนการคิดของสมองและปัญญา ความหลากหลายในสังคม
มีคุณธรรมและจริยธรรม และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

ผู้เข้าประกวดอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ความยาวไม่เกิน 10 นาที เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนเอง โดยมีครู/ อาจารย์ หรือผู้ปกครอง หรือผู้ชำนาญการผลิตสื่อ เป็นที่ปรึกษา นักแสดงนำ ต้องเป็นเด็กและเยาวชน และไม่จำกัดจำนวนผู้แสดง บันทึกผลงานลงแผ่นวีซีดีเท่านั้น

ผู้ชนะการประกวด
ระดับอายุ 18-25 ปี บริบูรณ์

รางวัลที่ 1 โล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทุนการศึกษา 30,000 บาท ได้แก่ นายสัญญา ซาสุทธิศรี กรุงเทพ ฯ

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 20,000 บาท ได้แก่ ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย กลุ่มนักเรียนโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ นายมนิตย์ สนับแน่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพ ฯ

รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท ได้แก่ กลุ่มนักเรียนโรงเรียนสารคามวิทยาคม ชั้น ม.1/1 จังหวัดมหาสารคาม และ นายวันชัย ประชุมวงศ์ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี

3. การประกวดการร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง ?ลมหายใจไร้มลทิน? แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และระดับอายุ 18-25 ปีบริบูรณ์ในปี 2550 ใช้เนื้อร้อง/ทำนองเพลง ตามที่โครงการกำหนดเท่านั้น ห้ามจงใจต่อเติม ตัดทอน หรือทำให้คำร้อง หรือทำนองเพลงเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบทเพลงก็ตาม บันทึกเสียงลงในแผ่นวีซีดีเท่านั้น โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ร้อง

ผู้ชนะการประกวด

ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

รางวัลที่ 1 โล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ ทีมเบญจาคีตศิลป์

รางงวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท ได้แก่ ดญ. บงกชกร มนตรีวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกุล จังหวัดอุดรธานี

รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ ดญ. ภคนันท์ นวมสุคนธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา จังหวัดนนทบุรี

รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท ได้แก่ นางสาวยุวดี พาบุตตะ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพ ฯ และ นางสาวธนัชพร สุขเสริม โรงเรียนศึกษานารี จังหวัดสมุทรสาคร

ระดับอายุ 18-25 ปีบริบูรณ์

รางวัลที่ 1 โล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ทุนการศึกษา 15,000 บาท ได้แก่ นางสาวระพีพร แก้วพลอย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ นางสาวมณีรัตร์ พาบุตตะ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 7,000 บาท ได้แก่ นางสาวกานต์สินี วงษ์คำจันทร์ โรงเรียนศึกษานารี

รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท ได้แก่ นางสาวรัชเกล้า พึ่งย้อย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 และ นางสาวจุรีพร แสนหอม


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
       
  Home l This Year's Concept l This Year's Highlight l News l Activities Calendar l Photo Gallery l Who's Exhibiting l Download l Buyer's Area
 
© 1996-2010 by Inter-Media Consultant Co., Ltd. All Right Reserved.